Procedury dotyczące realizacji

projektów edukacyjnych

w Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim

 

Osoby, których dotyczą procedury

Zadania/ustalenia procedur

UCZEŃ

 1. Uczeń gimnazjum może przystąpić do realizacji projektu na przestrzeni trzech lat nauki w gimnazjum, przy czym wskazane jest, by uczeń realizację projektu edukacyjnego odbył w drugiej klasie. Podsumowanie projektu nie może nastąpić później niż w maju klasy programowo najwyższej.

 2. W przypadku udziału ucznia w większej ilości projektów, uczeń decyduje, który z nich ma zostać wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 3. Uczeń, który w danym roku szkolnym zdecydował się na realizację projektu dokonuje jego wyboru do końca października.

 4. Uczeń musi poinformować wychowawcę klasy o każdorazowych zmianach organizacyjnych związanych z realizacją projektu edukacyjnego.

 5. W przypadku ucznia, który w klasie drugiej nie dokonał samodzielnego wyboru konkretnego tematu edukacyjnego i nie realizował żadnego projektu w poprzednim roku nauki w gimnazjum, wyboru tematu i grupy projektowej dokonuje wychowawca klasy.

 

WYCHOWAWCA KLASY

 1. Wychowawca klasy jest zobowiązany do 30 września każdego roku szkolnego poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego oraz zapoznać uczniów z charakterem działania oraz uproszczoną metodyką projektu edukacyjnego.

 2. Wykorzystując ogólnoszkolną listę sporządzoną na podstawie deklaracji nauczycieli, wychowawca przedstawia uczniom tematy projektów, w których realizację mogą się zaangażować.

 3. Wychowawca nadzoruje tworzenie zespołów projektowych, przy czym wskazane jest, by zespoły projektowe wyłaniane były na bazie poszczególnych oddziałów klasowych.

 4. Wskazane jest, by zespół projektowy liczył od trzech do pięciu osób.

 5. Wychowawca wspomaga i motywuje uczniów, szczególnie tych, którzy nie zdecydowani lub mają trudności w wyborze konkretnego tematu projektu edukacyjnego.

 6. Wychowawca klasy prowadzi rejestr zrealizowanych przez ucznia projektów.

 7. Oceniając zachowanie ucznia w skali roku szkolnego, wychowawca klasy bierze pod uwagę udział ucznia w projekcie edukacyjnym w roku szkolnym, w którym projekt był realizowany, na zasadach wcześniej ustalonych przez Radę Pedagogiczną i zapisanych w WSO.

 8. Wychowawca klasy zobowiązany jest do umieszczenia w/w rejestru w teczce z arkuszami ocen danej klasy do końca czerwca każdego roku szkolnego.

 9. Umieszcza na świadectwie ukończenia gimnazjum informację o udziale ucznia w projekcie oraz temat projektu (w oparciu o zapisy w rozporządzeniu).

KAŻDY NAUCZYCIEL

 1. Każdy z nauczycieli do 20 września każdego roku szkolnego podaje tematy proponowanych projektów w liczbie co najmniej trzech. Propozycje przekazywane szkolnemu koordynatorowi i do wiadomości ogólnoszkolnej.

 2. Lista proponowanych tematów może ulec poszerzeniu w trakcie roku szkolnego w zależności od potrzeb uczniów.

 3. Wskazane, by zakres tematyczny projektów był związany z podstawą programową kształcenia ogólnego.

 4. Wskazane jest również, by projekty tematycznie odwoływały się do najbliższego środowiska ucznia (np. klasy, szkoły, dzielnicy, miasta).

 5. W porozumieniu z opiekunem projektu tematycznego i wychowawcą klasy, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie może wpisać ocenę cząstkową z zakresu materiału (dotyczy wiedzy lub umiejętności) zrealizowanego w ramach projektu edukacyjnego.

OPIEKUN PROJEKTU

 1. Opiekun nadzoruje prowadzenie projektu edukacyjnego.

 2. Zapoznaje uczniów z problematyką konkretnego projektu oraz kartą projektu.

 3. Wskazane jest, by ilość zespołów przypadających na jednego opiekuna nie przekraczała 3.

 4. Nadzoruje podział zadań w zespole projektowym.

 5. Ustala łącznie z uczniami metody gromadzenia dokumentacji uczniowskiej.

 6. Dokumentacja końcowa projektu zawiera kartę projektu oraz kartę samooceny ucznia.

 7. Regularnie prowadzi kartę projektu edukacyjnego wg ujednoliconego wzoru zawierającą: dane realizujących projekt, temat, główny cel, cele zadaniowe, harmonogram realizacji projektu, sposób prezentacji publicznej, sposób oceny. Karta projektu może spełniać jednocześnie formę kontraktu między członkami zespołu projektowego a opiekunem projektu.

 8. W trakcie konsultacji opiekun udziela uczniom informacji pomagających prowadzić projekt i motywujących ich do działań, a także ocenia już wykonaną pracę zgodnie z zasadami oceniania kształtującego.

 9. Formę publicznej prezentacji określa każdy z opiekunów.

 10. Publiczna prezentacja wybranych projektów może odbyć się w postaci dnia projektowego lub sesji tematycznej przed wystawieniem ocen końcoworocznych.

 11. Opiekun projektu umieszcza w szkolnym rejestrze zbiorczym projektów edukacyjnych kartę informacyjną projektu (tuż po jego rozpoczęciu) oraz dokumentację końcową (po jego zakończeniu).

SZKOLNY KOORDYNATOR PROJEKTÓW

 1. Koordynuje ustalenie procedur związanych z przeprowadzeniem projektów edukacyjnych w gimnazjum, przy czym zmiany w procedurach mogą być wprowadzane do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego nowy rok szkolny, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

 2. Zbiera propozycje tematów projektów od każdego z nauczycieli do 20 września każdego roku szkolnego.

 3. Jest odpowiedzialny za opublikowanie propozycji tematów na szkolnej stronie internetowej oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.

 4. Nadzoruje rejestr zbiorczy projektów edukacyjnych oparty na dokumentacji prowadzonych projektów. Rejestr zawiera m.in.:

listę projektów prowadzonych w danym roku szkolnym wraz z danymi prowadzących,

karty informacyjne projektów

– dokumentację końcową projektu

 1. Na bieżąco monitoruje zgodność realizacji projektów z ustalonymi procedurami. Szczególną uwagę należy zwrócić na klasy programowo najwyższe.

DYREKTOR SZKOŁY

 1. Określa w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w szkole.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY
OFICJALNA STRONA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
DZIAŁALNOŚĆ GIMNAZJUM NR 2

SZKOŁA PARTNERSKA
DANE TELEADRESOWE


Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim im. Ziemi Wodzisławskiej

ul. 26 Marca 66
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32-455-37-36
e-mail: gim2@wodzislaw-slaski.pl

Październik 2017
P W Ś C P S N
« Kwi    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031