REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ W WODZISŁAWIU ŚL.

Opracowany na podstawie ustawy o systemie owiaty art. 55 z dnia 7 wrzenia 1991r. z późniejszymi zmianami.

Samorząd szkolny jest organizacją działającą w obrębie szkoły, powołaną do współdziałania uczniów ze szkołą w wykonywaniu jej zadań w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki w szkole i rodowisku.

I. Cele i zadania samorządu szkolnego.
1. Działalnoć samorządu szkolnego wynika z realizowania przez szkołę funkcji wychowawczych, zgodna jest ze statutem i misją szkoły, która główny nacisk kładzie na tolerancję, bezpieczeństwo i poszanowanie drugiego człowieka.
2. Samorząd szkolny reprezentuje interesy społecznoci uczniowskiej wobec władz szkolnych, nauczycieli, administracji, organizacji szkolnych oraz grup rówieników, może wprowadzać propozycje poprawek do WSO, pełni funkcję mediatora w sprawach konfliktowych. Na probę dyrektora szkoły może opiniować pracę nauczycieli.
3. Samorząd szkolny współdziała z władzami szkolnymi i radą rodziców w realizacji zadań ogólnoszkolnych: wychowawczych i dydaktycznych.
4. Samorząd szkolny organizuje pozalekcyjne życie uczniowskie, zaspakajające naturalne dążenie młodzieży do zabawy, sportu, rozrywki i rozwijania własnych zainteresowań.
5. Samorząd szkolny podejmuje działania, których celem jest uczulenie młodzieży na utrzymywanie w obrębie szkoły porządku, bezpiecznego otoczenia i higieny.
6. Zgodnie z zapisami statutowymi samorząd szkolny w sposób szczególny zwraca uwagę na zjawisko tolerancji i poszanowania drugiego człowieka.
7. Samorząd szkolny współorganizuje wraz z innymi statutowymi organizacjami szkoły imprezy o charakterze ogólnowychowawczym i włącza się w życie społecznoci lokalnej.

II. Skład, struktura i sposób powoływania samorządu szkolnego.
1. Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie.
2. Pracą samorządu kieruje rada samorządu, którą tworzą: przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik i członkowie poszczególnych sekcji.
3. Zadania sekcji samorządu szkolnego wynikają z celów przez niego realizowanych.
4. Wybory do samorządu szkolnego odbywają się co roku, w połowie października, poprzedzone są kampanią wyborczą, którą zobowiązani są przeprowadzić kandydaci do samorządu.
5. Kandydatów może typować każdy zespół klasowy.
6. Osoby startujące w wyborach muszą uzyskać zgodę i pozytywną opinię wychowawcy klasy.
7. Wybory przeprowadzane są przez niezależną komisję wyborczą i mogą brać w nich udział wszyscy uczniowie obecni w szkole w dniu wyborów.
8. Na czele samorządu stoi przewodniczący, który dobiera sobie współpracowników sporód innych kandydatów startujących w wyborach.
9. Do pracy samorządu mogą włączyć się też osoby niestartujące w wyborach, pełnię one w nim funkcję społeczną.
10. Rada uczniowska zobowiązana jest podać do publicznej wiadomoci termin i miejsce zebrań, w których mogą uczestniczyć wszyscy członkowie społecznoci szkolnej.
11. Członkowie samorządu szkolnego są wzorem dla pozostałych uczniów i bezwzględnie przestrzegają regulaminu szkolnego. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z wykluczeniem ucznia z możliwoci reprezentowania samorządu uczniowskiego.
12. Opiekun samorządu wybierany jest przez społecznoć uczniowską w drodze głosowania i jego kadencja trwa trzy lata.
13. Opiekun samorządu czuwa nad jego pracą, jest łącznikiem między uczniami, a rada pedagogiczną i dyrekcją szkoły.

III. Planowanie pracy samorządu szkolnego.
1. Każdorazowo po wyborach samorząd uczniowski pod kierunkiem opiekuna tworzy projekt pracy samorządu wynikający z treci rozdziału pierwszego niniejszego regulaminu.
2. Projekt pracy musi być przedstawiony społecznoci szkolnej.

IV. Sprawy finansowo – gospodarcze samorządu szkolnego.
1. Samorząd szkolny może prowadzić działalnoć, której celem jest pozyskiwanie rodków finansowych potrzebnych do jego statutowej pracy.
2. Samorząd może włączać się do akcji charytatywnych organizowanych przez społecznoć szkolna i lokalną.
3. Ww działalnoć musi być odpowiednio dokumentowana.
4. Uzyskane rodki samorząd może przeznaczyć na potrzeby szkoły.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY
OFICJALNA STRONA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
DZIAŁALNOŚĆ GIMNAZJUM NR 2

SZKOŁA PARTNERSKA
DANE TELEADRESOWE


Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim im. Ziemi Wodzisławskiej

ul. 26 Marca 66
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32-455-37-36
e-mail: gim2@wodzislaw-slaski.pl

Październik 2017
P W Ś C P S N
« Kwi    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031