Konkursy przedmiotowe z fizyki.

 • DrukujEmail

W roku szkolnym 2013/2014 kontynuując tradycję zapoczątkowaną przez p. mgr Danutę Fulek w naszym gimnazjum organizowane są konkursy fizyczne:

11.01.2014 – konkurs OLIMPUS SESJA ZIMOWA

rozwiązania klasa 1

rozwiązania klasa 2

rozwiązania klasa 3

22.11.2013 – konkurs PINGWIN

rozwiązania klasa 1 – pobierz tutaj

rozwiązania klasa 2 – pobierz tutaj

rozwiązania klasa 3 – pobierz tutaj

21.10.2013 – konkurs MULTITEST

rozwiązania klasa 1 – pobierz tutaj

rozwiązania klasa 2 – pobierz tutaj

rozwiązania klasa 3 – pobierz tutaj

 • DrukujEmail

 

Wymagania przedmiotowe z fizyki w klasie I gimnazjum
z pakietem edukacyjnym „Świat fizyki”

 

Wykonujemy pomiary

Wymagania konieczne i podstawowe – uczeń:

 • wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę

 • wymienia jednostki mierzonych wielkości

 • podaje zakres pomiarowy przyrządu

 • podaje dokładność przyrządu

 • oblicza wartość najbardziej zbliżoną do rzeczywistej wartości mierzonej wielkości jako średnią arytmetyczną wyników

 • przelicza jednostki długości, czasu i masy mierzy wartość siły w niutonach za pomocą siłomierza

 • wykazuje doświadczalnie, że wartość siły ciężkości jest wprost proporcjonalna do masy ciała

 • oblicza wartość ciężaru posługując się wzorem

 • uzasadnia potrzebę wprowadzenia siły jako wielkości wektorowej odczytuje gęstość substancji z tabeli

 • wyznacza doświadczalnie gęstość ciała stałego o regularnych kształtach

 • mierzy objętość ciał o nieregularnych kształtach za pomocą menzurki

 • wyznacza doświadczalnie gęstość cieczy

 • oblicza gęstość substancji ze związku

 • szacuje niepewności pomiarowe przy pomiarach masy i objętości wykazuje, że skutek nacisku na podłoże, ciała o ciężarze zależy od wielkości powierzchni zetknięcia ciała z podłożem

 • oblicza ciśnienie za pomocą wzoru

 • podaje jednostkę ciśnienia i jej wielokrotności

 • przelicza jednostki ciśnienia

 • mierzy ciśnienie w oponie samochodowej

 • mierzy ciśnienie atmosferyczne za pomocą barometru na podstawie wyników zgromadzonych w tabeli sporządza wykres zależności jednej wielkości fizycznej od drugiej

Wymagania rozszerzone i dopełniające – uczeń:

 • wyjaśnia na przykładach przyczyny występowania niepewności pomiarowych

 • zapisuje różnice między wartością końcową i początkowa wielkości fizycznej (np. )

 • wyjaśnia, co to znaczy wyzerować przyrząd pomiarowy,

 • wyjaśnia pojęcie szacowania wartości wielkości fizycznej podaje cechy wielkości wektorowej

 • przekształca wzór i oblicza masę ciała, znając wartość jego ciężaru

 • rysuje wektor obrazujący siłę o zadanej wartości (przyjmując odpowiednią jednostkę) przekształca wzór i oblicza każdą z wielkości fizycznych w tym wzorze

 • przelicza gęstość wyrażoną w kg/m3 na g/cm3 i na odwrót

 • odróżnia mierzenie wielkości fizycznej od jej wyznaczania (pomiaru pośredniego)

 • zaokrągla wynik pomiaru pośredniego do dwóch cyfr znaczących przekształca wzór i oblicza każdą z wielkości występujących w tym wzorze

 • opisuje zależność ciśnienia atmosferycznego od wysokości nad poziomem morza

 • rozpoznaje w swoim otoczeniu zjawiska, w których istotną rolę odgrywa ciśnienie atmosferyczne i urządzenia, do działania, których jest ono niezbędne

 • wyznacza doświadczalnie ciśnienie atmosferyczne za pomocą strzykawki i siłomierza wykazuje, że jeśli dwie wielkości są do siebie wprost proporcjonalne, to wykres zależności jednej od drugiej jest półprostą wychodzącą z początku układu osi

 • wyciąga wnioski o wartościach wielkości fizycznych na podstawie kąta nachylenia wykresu do osi poziomej

Niektóre właściwości fizyczne ciał

Wymagania konieczne i podstawowe – uczeń:

 • wymienia stany skupienia ciał i podaje ich przykłady

 • podaje przykłady ciał kruchych, sprężystych i plastycznych

 • opisuje stałość objętości i nieściśliwość cieczy

 • wykazuje doświadczalnie ściśliwość gazów wymienia i opisuje zmiany stanów skupienia ciał

 • podaje przykłady topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji

 • odróżnia wodę w stanie gazowym (jako niewidoczną) od mgły i chmur

 • podaje temperatury krzepnięcia wrzenia wody

 • odczytuje z tabeli temperatury topnienia i wrzenia podaje przykłady rozszerzalności temperaturowej ciał stałych, cieczy i gazów

 • podaje przykłady rozszerzalności temperaturowej w życiu codziennym i technice

 • opisuje anomalną rozszerzalność wody i jej znaczenie w przyrodzie

 • opisuje zachowanie taśmy bimetalicznej przy jej ogrzewaniu

Wymagania rozszerzone i dopełniające – uczeń:

 • opisuje właściwości plazmy

 • wykazuje doświadczalnie zachowanie objętości ciała stałego przy zmianie jego kształtu

 • podaje przykłady zmian właściwości ciał spowodowanych zmianą temperatury i skutki spowodowane przez tę zmianę opisuje zależność temperatury wrzenia od ciśnienia

 • opisuje zależność szybkości parowania od temperatury

 • wyjaśnia przyczyny skraplania pary wodnej zawartej w powietrzu, np. na okularach, szklankach i potwierdza to doświadczalnie

 • wykazuje doświadczalnie zmiany objętości ciał podczas krzepnięcia za pomocą symboli i lub i zapisuje fakt, że przyrost długości drutów lub objętości cieczy jest wprost proporcjonalny do przyrostu temperatury

 • wyjaśnia zachowanie taśmy bimetalicznej podczas jej ogrzewania

 • wymienia zastosowania praktyczne taśmy bimetalicznej

 • wykorzystuje do obliczeń prostą proporcjonalność przyrostu długości do przyrostu temperatury

Cząsteczkowa budowa ciał

Wymagania konieczne i podstawowe – uczeń:

 • opisuje doświadczenie uzasadniające hipotezę o cząsteczkowej budowie ciał

 • opisuje zjawisko dyfuzji

 • przelicza temperaturę wyrażoną w skali Celsjusza na tę samą temperaturę w skali Kelvina i na odwrót podaje przyczyny tego, że ciała stałe i ciecze nie rozpadają się na oddzielne cząsteczki

 • na wybranym przykładzie opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego, demonstrując odpowiednie doświadczenie

 • wyjaśnia rolę mydła i detergentów podaje przykłady atomów i cząsteczek

 • podaje przykłady pierwiastków i związków chemicznych

 • opisuje różnice w budowie ciał stałych, cieczy i gazów wyjaśnia, dlaczego na wewnętrzne ściany zbiornika gaz wywiera parcie

 • podaje przykłady sposobów, którymi można zmienić ciśnienie gazu w zamkniętym zbiorniku

Wymagania rozszerzone i dopełniające – uczeń:

 • wykazuje doświadczalnie zależność szybkości dyfuzji od temperatury

 • opisuje związek średniej szybkości cząsteczek gazu lub cieczy z jego temperaturą

 • uzasadnia wprowadzenie skali Kelvina podaje przykłady działania sił spójności i sił przylegania

 • wyjaśnia zjawisko menisku wklęsłego i włoskowatości

 • podaje przykłady wykorzystania zjawiska włoskowatości w przyrodzie wyjaśnia pojęcia: atomu, cząsteczki, pierwiastka i związku chemicznego

 • objaśnia, co to znaczy, że ciało stałe ma budowę krystaliczną

 • doświadczalnie szacuje średnicę cząsteczki oleju wymienia i objaśnia sposoby zwiększania ciśnienia gazu w zamkniętym zbiorniku

Jak opisujemy ruch?

Wymagania konieczne i podstawowe – uczeń:

 • opisuje ruch ciała w podanym układzie odniesienia

 • klasyfikuje ruchy ze względu na kształt toru

 • rozróżnia pojęcia tor ruchu i droga wymienia cechy charakteryzujące ruch prostoliniowy jednostajny

 • na podstawie różnych wykresów odczytuje drogę przebywaną przez ciało w różnych odstępach czasu zapisuje wzór i nazywa występujące w nim wielkości

 • oblicza drogę przebytą przez ciało na podstawie wykresu zależności

 • oblicza wartość prędkości ze wzoru

 • wartość prędkości w km/h wyraża w m/s i na odwrót uzasadnia potrzebę wprowadzenia do opisu ruchu wielkości wektorowej –prędkości

 • na przykładzie wymienia cechy prędkości, jako wielkości

Wymagania rozszerzone i dopełniające – uczeń:

 • obiera układ odniesienia i opisuje ruch w tym układzie

 • wyjaśnia, co to znaczy, że spoczynek i ruch są względne

 • opisuje położenie ciała za pomocą współrzędnej x

 • oblicza przebytą przez ciało drogę jako doświadczalnie bada ruch jednostajny prostoliniowy i formułuje wniosek

 • sporządza wykres zależności na podstawie wyników doświadczenia zgromadzonych w tabeli sporządza wykres zależności na podstawie danych z tabeli

 • podaje interpretację fizyczną pojęcia szybkości

 • przekształca wzór i oblicza każdą z występujących w nim wielkości opisuje ruch prostoliniowy jednostajny używając pojęcia prędkości

 • rysuje wektor obrazujący prędkość o zadanej wartości (przyjmując odpowiednią jednostkę) wyjaśnia, że pojęcie „prędkość” w znaczeniu fizycznym to prędkość chwilowa

 • wykonuje zadania obliczeniowe, posługując się średnią wartością prędkości sporządza wykres zależności dla ruchu jednostajnie przyspieszonego

 • opisuje jakościowo ruch opóźniony przekształca wzór i oblicza każdą wielkość z tego wzoru

 • sporządza wykres zależności dla ruchu jednostajnie przyspieszonego

 • podaje interpretację fizyczną pojęcia przyspieszenia

Wymagania przedmiotowe z fizyki w klasie II gimnazjum z pakietem edukacyjnym „Świat fizyki”

Siły w przyrodzie

Wymagania konieczne i podstawowe – uczeń:

 • wymienia różne rodzaje oddziaływania ciał
 • na przykładach rozpoznaje oddziaływania bezpośrednie i na odległość
 • wykazuje doświadczalnie, że siły wzajemnego oddziaływania mają jednakowe wartości, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia podaje przykład dwóch sił równoważących się
 • oblicza wartość i określa zwrot wypadkowej dwóch sił działających na ciało wzdłuż jednej prostej o zwrotach zgodnych i przeciwnych na prostych przykładach ciał spoczywających wskazuje siły równoważące się
 • analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki
 • podaje przykłady występowania sił sprężystości w otoczeniu
 • wymienia siły działające na ciężarek wiszący na sprężynie podaje przykłady, w których na ciała poruszające się w powietrzu działa siła oporu powietrza
 • podaje przykłady świadczące o tym, że wartość siły oporu powietrza wzrasta wraz ze wzrostem szybkości ciała
 • wymienia niektóre sposoby zmniejszania i zwiększania tarcia
 • wykazuje doświadczalnie, że siły tarcia występujące przy toczeniu mają mniejsze wartości niż przy przesuwaniu jednego ciała po drugim
 • podaje przykłady pożytecznych i szkodliwych skutków działania sił tarcia wykorzystuje ciężar cieczy do uzasadnienia zależności ciśnienia cieczy na dnie zbiornika od wysokości słupa cieczy
 • opisuje praktyczne skutki występowania ciśnienia hydrostatycznego podaje przykłady parcia gazów i cieczy na ściany zbiornika
 • podaje przykłady wykorzystania prawa Pascala wyznacza doświadczalnie wartość siły wyporu działającej na ciało zanurzone w cieczy
 • podaje warunek pływania i tonięcia ciała zanurzonego w cieczy opisuje ruch ciała pod działaniem stałej siły wypadkowej zwróconej tak samo jak prędkość
 • zapisuje wzorem drugą zasadę dynamiki i odczytuje ten zapis

 

Wymagania rozszerzone i dopełniające – uczeń:

 • na dowolnym przykładzie wskazuje siły wzajemnego oddziaływania, rysuje je i podaje cechy tych sił
 • opisuje wzajemne oddziaływanie ciał posługując się trzecią zasadą dynamiki Newtona
 • opisuje zjawisko odrzutu podaje przykład kilku sił działających wzdłuż jednej prostej i równoważących się
 • oblicza wartość i określa zwrot wypadkowej kilku sił działających na ciało wzdłuż jednej prostej o zwrotach zgodnych i przeciwnych opisuje doświadczenie potwierdzające pierwszą zasadę dynamiki
 • na przykładzie opisuje zjawisko bezwładności
 • wyjaśnia, że w skutek rozciągania lub ściskania ciała pojawiają się w nim siły dążące do przywrócenia początkowych rozmiarów i kształtów, czyli siły sprężystości podaje przyczyny występowania sił tarcia
 • wykazuje doświadczalnie, że wartość siły tarcia kinetycznego nie zależy od pola powierzchni styku ciał przesuwających się względem siebie, a zależy od rodzaju powierzchni ciał trących o siebie i wartości siły dociskającej te ciała do siebie oblicza ciśnienie słupa cieczy na dnie cylindrycznego naczynia
 • wykorzystuje wzór na ciśnienie hydrostatyczne w zadaniach obliczeniowych
 • objaśnia zasadę działania podnośnika hydraulicznego i hamulca samochodowego podaje wzór na wartość siły wyporu i wykorzystuje go do wykonywania obliczeń
 • wyjaśnia pływanie i tonięcie ciał, wykorzystując pierwszą zasadę dynamiki
 • wyjaśnia pochodzenie siły nośnej i zasadę unoszenia się samolotu oblicza każdą z wielkości we wzorze
 • podaje wymiar 1 niutona
 • przez porównanie wzorów i uzasadnia, że współczynnik g to wartość przyspieszenia, z jakim spadają ciała
 • wyjaśnia, co to znaczy, że ciało jest w stanie nieważkości

 

 

 

Praca. Moc. Energia.

Wymagania konieczne i podstawowe – uczeń:

 • podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym
 • podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca
 • oblicza pracę ze wzoru
 • podaje jednostkę pracy (1 J)
 • sporządza wykres zależności oraz , odczytuje i oblicza pracę na podstawie tych wykresów wyjaśnia, co to znaczy, że urządzenia pracują z różną mocą
 • podaje przykłady urządzeń pracujących z różną mocą
 • oblicza moc na podstawie wzoru
 • podaje jednostki mocy i rzelicza je podaje przykłady energii w przyrodzie i sposoby jej wykorzystywania
 • wyjaśnia, co to znaczy, że ciało posiada energię mechaniczną podaje przykłady ciał posiadających energię potencjalną ciężkości i energię kinetyczną
 • wymienia czynności, które należy wykonać, by zmienić energię potencjalną ciała podaje przykłady przemiany energii potencjalnej w kinetyczną i na odwrót, posługując się zasadą zachowania energii mechanicznej opisuje zasadę działania dźwigni dwustronnej
 • podaje warunek równowagi dźwigni dwustronnej
 • wyznacza doświadczalnie nieznaną masę za pomocą dźwigni dwustronnej, linijki i ciała o znanej masie

 

Wymagania rozszerzone i dopełniające – uczeń:

 • wyraża jednostkę pracy
 • podaje ograniczenia stosowalności wzoru
 • oblicza każdą z wielkości we wzorze objaśnia sens fizyczny pojęcia mocy
 • oblicza każdą z wielkości ze wzoru
 • oblicza moc na podstawie wykresu zależności wyjaśnia pojęcia układu ciał wzajemnie oddziałujących oraz sił wewnętrznych w układzie i zewnętrznych spoza układu
 • wyjaśnia i zapisuje związek oblicza energię potencjalną ciężkości ze wzoru i kinetyczną ze wzoru
 • oblicza energię potencjalną względem dowolnie wybranego poziomu zerowego stosuje zasadę zachowania energii mechanicznej do rozwiązywania zadań obliczeniowych
 • objaśnia i oblicza sprawność urządzenia mechanicznego opisuje zasadę działania bloku nieruchomego i kołowrotu
 • wyjaśnia, w jaki sposób maszyny proste ułatwiają nam wykonywanie pracy

 

 

 

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych

 

Wymagania konieczne i podstawowe – uczeń:

 • wymienia składniki energii wewnętrznej
 • podaje przykłady, w których na skutek wykonania pracy wzrosła energia wewnętrzna ciała opisuje przepływ ciepła (energii) od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze, następujący przy zetknięciu tych ciał
 • podaje przykłady przewodników i izolatorów
 • opisuje rolę izolacji cieplnej w życiu codziennym podaje przykłady występowania konwekcji w przyrodzie opisuje proporcjonalność ilości dostarczonego ciepła do masy ogrzewanego ciała i przyrostu jego temperatury
 • odczytuje z tabeli wartości ciepła właściwego
 • analizuje znaczenie dla przyrody, dużej wartości ciepła właściwego wody
 • oblicza ciepło właściwe na podstawie wzoru opisuje zjawisko topnienia (stałość temperatury, zmiany energii wewnętrznej topniejących ciał)
 • podaje przykład znaczenia w przyrodzie dużej wartości ciepła topnienia lodu
 • opisuje proporcjonalność ilości dostarczanego ciepła w temperaturze topnienia do masy ciała, które chcemy stopić
 • odczytuje z tabeli temperaturę topnienia i ciepło topnienia analizuje (energetycznie) zjawisko parowania i wrzenia
 • opisuje zależność szybkości parowania od temperatury
 • opisuje proporcjonalność ilości dostarczanego ciepła do masy cieczy zamienianej w parę
 • odczytuje z tabeli temperaturę wrzenia i ciepło parowania
 • podaje przykłady znaczenia w przyrodzie dużej wartości ciepła parowania wody

 

Wymagania rozszerzone i dopełniające – uczeń:

 • wyjaśnia, dlaczego podczas ruchu z tarciem nie jest spełniona zasada zachowania energii mechanicznej
 • wyjaśnia, dlaczego przyrost temperatury ciała świadczy o wzroście jego energii wewnętrznej
 • wykorzystując model budowy materii, objaśnia zjawisko przewodzenia ciepła
 • formułuje jakościowo pierwszą zasadę termodynamiki na podstawie proporcjonalności , definiuje ciepło właściwe substancji
 • oblicza każdą wielkość ze wzoru
 • wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła właściwego
 • sporządza bilans cieplny dla wody i oblicza szukaną wielkość
 • opisuje zasadę działania wymiennika ciepła i chłodnicy objaśnia, dlaczego podczas topnienia i krzepnięcia temperatura pozostaje stała, mimo zmiany energii wewnętrznej
 • na podstawie proporcjonalności definiuje ciepło topnienia substancji
 • oblicza każdą wielkość ze wzoru
 • wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła topnienia
 • doświadczalnie wyznacza ciepło topnienia lodu opisuje zależność temperatury wrzenia od zewnętrznego ciśnienia
 • na podstawie proporcjonalności definiuje ciepło parowania
 • oblicza każdą wielkość ze wzoru
 • wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła parowania
 • opisuje zasadę działania chłodziarki wyjaśnia zjawisko konwekcji
 • uzasadnia, dlaczego w cieczach i gazach przepływ energii odbywa się głównie przez konwekcję
 • opisuje znaczenie konwekcji w prawidłowym oczyszczaniu powietrza w mieszkaniach

 

 

 

Drgania i fale sprężyste

Wymagania konieczne i podstawowe – uczeń:

 • wskazuje w otoczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający
 • podaje znaczenie pojęć: położenie równowagi, wychylenie, amplituda, okres, częstotliwość opisuje ruch wahadła i ciężarka na sprężynie oraz analizuje przemiany energii w tych ruchach
 • doświadczalnie wyznacza okres i częstotliwość drgań wahadła i ciężarka na sprężynie demonstruje falę poprzeczną i podłużną
 • podaje różnice między tymi falami
 • posługuje się pojęciami długości fali, szybkości rozchodzenia się fali, kierunku rozchodzenia się fali opisuje mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych
 • wymienia, od jakich wielkości fizycznych zależy wysokość i głośność dźwięku
 • podaje rząd wielkości szybkości fali dźwiękowej w powietrzu
 • wyjaśnia, co nazywamy ultradźwiękami i infradźwiękami

 

Wymagania rozszerzone i dopełniające – uczeń:

 • odczytuje amplitudę i okres z wykresu dla drgającego ciała
 • opisuje przykłady drgań tłumionych i wymuszonych opisuje zjawisko izochronizmu wahadła
 • wykorzystuje drugą zasadę dynamiki do opisu ruchu wahadła opisuje mechanizm przekazywania drgań jednego punktu ośrodka do drugiego w przypadku fali na napiętej linie i fal dźwiękowych w powietrzu
 • stosuje wzory oraz do obliczeń
 • uzasadnia, dlaczego fale podłużne mogą się rozchodzić w ciałach stałych, cieczach i gazach, a fale poprzeczne tylko w ciałach stałych opisuje doświadczalne badanie związku częstotliwości drgań źródła z wysokością dźwięku
 • podaje cechy fali dźwiękowej (częstotliwość 16 Hz – 20000 Hz, fala podłużna) opisuje występowanie w przyrodzie i zastosowania infradźwięków i ultradźwięków (np. w medycynie)

Wymagania przedmiotowe z fizyki w klasie III gimnazjum z pakietem edukacyjnym „Świat fizyki”

O elektryczności statycznej

Wymagania konieczne i podstawowe – uczeń:

 • opisuje budowę atomu i jego składniki
 • elektryzuje ciało przez potarcie
 • wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie bada doświadczalnie oddziaływanie między ciałami naelektryzowanymi przez tarcie i formułuje wnioski podaje przykłady przewodników i izolatorów
 • opisuje budowę przewodników i izolatorów (rolę elektronów swobodnych) demonstruje oddziaływanie ciał, z których jedno jest naelektryzowane przez indukcję elektryzuje ciało przez zetknięcie go z innym ciałem naelektryzowanym
 • analizuje przepływ ładunków podczas elektryzowania przez dotyk, stosując zasadę zachowania ładunku opisuje oddziaływanie ciał naelektryzowanych na odległość, posługując się pojęciem pola elektrostatycznego

 

Wymagania rozszerzone i dopełniające – uczeń:

 • określa jednostkę ładunku (1 C) jako wielokrotność ładunku elementarnego
 • wyjaśnia elektryzowanie przez tarcie (analizuje przepływ elektronów) objaśnia pojęcie „jon”
 • opisuje budowę krystaliczną soli kuchennej wyjaśnia, jak rozmieszczony jest, uzyskany na skutek naelektryzowania, ładunek w przewodniku, a jak w izolatorze wyjaśnia elektryzowanie przez indukcję opisuje mechanizm zobojętniania ciał naelektryzowanych (metali i dielektryków)
 • wyjaśnia uziemianie ciał wyjaśnia związek tego, jak silne jest pole elektrostatyczne w pobliżu ciała naelektryzowanego z ładunkiem zgromadzonym w tym ciele
 • demonstruje fakt, że na większy ładunek w polu elektrostatycznym działa większa siła

 

 

Prąd elektryczny

Wymagania konieczne i podstawowe – uczeń:

 • opisuje przepływ prądu w przewodnikach, jako ruch elektronów swobodnych

 • posługuje się intuicyjnie pojęciem napięcia elektrycznego

 • podaje jednostkę napięcia (1 V)

 • wskazuje woltomierz, jako przyrząd do pomiaru napięcia

 • wymienia źródła napięcia: ogniwo, akumulator, prądnica

 • buduje najprostszy obwód składający się z ogniwa, żarówki (lub opornika) i wyłącznika

 • rysuje schemat najprostszego obwodu, posługując się symbolami elementów wchodzących w jego skład

 • oblicza natężenie prądu ze wzoru qIt=

 • podaje jednostkę natężenia prądu (1 A)

 • buduje najprostszy obwód prądu i mierzy natężenie prądu w tym obwodzie

 • podaje zależność wyrażoną przez prawo Ohma

 • oblicza opór przewodnika na podstawie wzoru R = U / I

 • podaje jego jednostkę (1Ω)

 • buduje obwód elektryczny według podanego schematu

 • mierzy natężenie prądu w różnych miejscach obwodu, w którym odbiorniki są połączone szeregowo lub równolegle

 • mierzy napięcie na odbiornikach wchodzących w skład obwodu, gdy odbiorniki są połączone szeregowo lub równolegle

 • odczytuje dane z tabliczki znamionowej odbiornika

 • odczytuje zużytą energię elektryczną na liczniku

 • oblicza pracę prądu elektrycznego ze wzoru W = U I t

 • oblicza moc prądu ze wzoru P = U I

 • podaje jednostki pracy oraz mocy prądu i przelicza je

 • podaje przykłady pracy wykonanej przez prąd elektryczny

 • wyznacza opór elektryczny żarówki (lub opornika) przez pomiar napięcia i natężenia prądu

 • wyznacza moc żarówki

 • wykonuje pomiary masy wody, temperatury i czasu ogrzewania wody

 • odczytuje moc z tablicy znamionowej czajnika

 • podaje rodzaj energii, w jaki zmienia się w tym doświadczeniu energia elektryczna

 

Wymagania rozszerzone i dopełniające – uczeń:

 • wymienia i opisuje skutki przepływu prądu w przewodnikach

 • wskazuje kierunek przepływu elektronów w obwodzie i umowny kierunek prądu

 • mierzy napięcie na żarówce (oporniku)

 • objaśnia proporcjonalność q~t

 • oblicza każdą wielkość ze wzoru I = q/t

 • przelicza jednostki ładunku (1 C, 1 Ah, 1 As)

 • wykazuje doświadczalnie proporcjonalność I~U i definiuje opór elektryczny przewodnika

 • oblicza wszystkie wielkości ze wzoru R = U / I

 • wykazuje, że w łączeniu szeregowym natężenie prądu jest takie samo w każdym punkcie obwodu, a w łączeniu równoległym natężenia prądu w poszczególnych gałęziach sumują się

 • wykazuje, że w łączeniu równoległym napięcia na każdym odbiorniku są takie same, a w łączeniu szeregowym sumują się

 • na podstawie doświadczenia wnioskuje o sposobie łączenia odbiorników sieci domowej

 • oblicza każdą z wielkości występujących we wzorach: W = Uit; W = U2R/t; W = I2Rt
 • oblicza każdą z wielkości występujących we wzorach

 • opisuje doświadczalne wyznaczanie oporu elektrycznego żarówki oraz jej mocy

 • zaokrągla wynik pomiaru pośredniego do trzech cyfr znaczących

 • objaśnia sposób dochodzenia do wzoru cw = Pt/mΔT•
 • wykonuje obliczenia

 • zaokrągla wynik do trzech cyfr znaczących

  Zjawiska magnetyczne. Fale elektromagnetyczne.

Wymagania konieczne i podstawowe:

 • podaje nazwy biegunów magnetycznych i opisuje charakter oddziaływania między nimi

 • opisuje zachowanie igły magnetycznej w pobliżu magnesu

 • opisuje zasadę działania i sposób posługiwania się kompasem
 • demonstruje działanie prądu w przewodniku na igłę magnetyczną umieszczoną w pobliżu, w tym: zmiany kierunku wychylenia igły przy zmianie kierunku prądu oraz zależność wychylenia igły od pierwotnego jej ułożenia względem przewodnika

 • opisuje działanie przewodnika z prądem na igłę magnetyczną

 • opisuje budowę elektromagnesu

 • opisuje działanie elektromagnesu
 • opisuje oddziaływanie elektromagnesu na przedmioty żelazne

 • opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów z elektromagnesami

 • na podstawie oddziaływania elektromagnesu z magnesem wyjaśnia zasadę działania silnika na prąd stały

 • nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych (radiowe, promieniowanie podczerwone, światło widzialne, promieniowanie nadfioletowe, rentgenowskie)

 • podaje przykłady zastosowania fal elektromagnetycznych

   

Wymagania rozszerzone i dopełniające:

 • opisuje oddziaływanie magnesu na żelazo i podaje przykłady wykorzystania tego oddziaływania

 • do opisu oddziaływania używa pojęcia pola magnetycznego

 • wyjaśnia zasadę działania kompasu

 • wyjaśnia zachowanie igły magnetycznej, używając pojęcia pola magnetycznego wytworzonego przez prąd elektryczny (prąd → pole magnetyczne)

 • doświadczalnie demonstruje, że zmieniające się pole magnetyczne jest źródłem prądu elektrycznego w zamkniętym obwodzie (pole magnetyczne → prąd)

 • opisuje rolę rdzenia w elektromagnesie

 • wskazuje bieguny N i S elektromagnesu

 • buduje model i demonstruje działanie silnika na prąd stały

 • opisuje fale elektromagnetyczne jako przenikanie się wzajemne pola magnetycznego i elektrycznego

 • podaje niektóre ich właściwości (rozchodzenie się w próżni, szybkość c = 3·108 m/s , różne długości fal)

  Optyka.

Wymagania konieczne i podstawowe:

 • wymienia cechy wspólne i różnice w rozchodzeniu się fal mechanicznych i elektromagnetycznych

 • wymienia sposoby przekazywania informacji i wskazuje rolę fal elektromagnetycznych

 • podaje przykłady źródeł światła

 • opisuje sposób wykazania, że światło rozchodzi się po liniach prostych

 • wskazuje kąt padania i odbicia od powierzchni gładkiej

 • opisuje zjawisko rozproszenia światła na powierzchniach chropowatych

 • podaje cechy obrazu powstającego w zwierciadle płaskim

 • szkicuje zwierciadło kuliste wklęsłe i wypukłe

 • opisuje oś optyczną główną, ognisko, ogniskową i promień krzywizny zwierciadła

 • wykreśla bieg wiązki promieni równoległych do osi optycznej po odbiciu od zwierciadła

 • wymienia cechy obrazów otrzymywanych w zwierciadle kulistym

 • wskazuje praktyczne zastosowania zwierciadeł

 • doświadczalnie bada zjawisko załamania światła i opisuje doświadczenie

 • szkicuje przejście światła przez granicę dwóch ośrodków i oznacza kąt padania i kąt załamania

 • wyjaśnia rozszczepienie światła w pryzmacie posługując się pojęciem „światło białe”

 • opisuje światło białe, jako mieszaninę barw

 • rozpoznaje tęczę jako efekt rozszczepienia światła słonecznego

 • opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej, przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą

 • posługuje się pojęciem ogniska, ogniskowej i osi głównej optycznej

 • wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na ekranie

 • rysuje konstrukcje obrazów wytworzonych przez soczewki skupiające i rozpraszające

 • rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone, pomniejszone

 • wyjaśnia, na czym polegają wady wzroku: krótkowzroczności i dalekowzroczności

 • podaje rodzaje soczewek (skupiająca, rozpraszająca) do korygowania wad wzroku

   

Wymagania rozszerzone i dopełniające:

 • wykorzystuje do obliczeń związek λ = c/f

 • wyjaśnia transport energii przez fale elektromagnetyczne

 • wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym

 • rysuje konstrukcyjnie obraz punktu lub figury w zwierciadle płaskim

 • objaśnia i rysuje konstrukcyjnie ognisko pozorne zwierciadła wypukłego

 • rysuje konstrukcyjnie obrazy w zwierciadle wklęsłym

 • wyjaśnia pojęcie gęstości optycznej (im większa szybkość rozchodzenia się światła w ośrodku tym rzadszy ośrodek)

 • opisuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia

 • wyjaśnia budowę światłowodów

 • opisuje ich wykorzystanie w medycynie i do przesyłania informacji

 • wyjaśnia pojęcie światła jednobarwnego (monochromatycznego) i prezentuje je za pomocą wskaźnika laserowego

 • wyjaśnia, na czym polega widzenie barwne

 • doświadczalnie znajduje ognisko i mierzy ogniskową soczewki skupiającej

 • oblicza zdolność skupiającą soczewki ze wzoru z = 1/f i wyraża ją w dioptriach

 • opisuje zasadę działania prostych przyrządów optycznych

 • opisuje rolę soczewek w korygowaniu wad wzroku

 • podaje znak zdolności skupiającej soczewek korygujących krótkowzroczność i dalekowzroczność

DZIENNIK ELEKTRONICZNY
OFICJALNA STRONA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
DZIAŁALNOŚĆ GIMNAZJUM NR 2

SZKOŁA PARTNERSKA
DANE TELEADRESOWE


Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim im. Ziemi Wodzisławskiej

ul. 26 Marca 66
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32-455-37-36
e-mail: gim2@wodzislaw-slaski.pl

Październik 2017
P W Ś C P S N
« Kwi    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031