OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY III

Poprawiony: sobota, 17 września 2011 05:55 Wpisany przez M.H. sobota, 17 września 2011 05:50

 

KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY III

Poziom podstawowy

Słuchanie

Na poziomie podstawowym uczeń:

• podejmuje próby sporządzania notatek na podstawie wysłuchanych wypowiedzi

• rozumie tekst wysłuchany w różnych sytuacjach komunikacyjnych, takich jak rozmowa, dyskusja, monolog

• wskazuje środki językowe typowe dla przemówienia

• wybiera odpowiednie informacje z wysłuchanego wywiadu

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:

• sporządza notatki na podstawie wysłuchanych wypowiedzi

• analizuje cudze wypowiedzi pod względem logicznym

• ocenia wysłuchane przemówienie według samodzielnie opracowanych kryteriów

• prowadzi wywiad, reagując na wypowiedzi rozmówcy

Czytanie tekstów pisanych i odbiór innych tekstów kultury

Na poziomie podstawowym uczeń:

• eksponuje głosowo najważniejsze treści czytanego lub wygłaszanego z pamięci tekstu poetyckiego lub

prozatorskiego

• rozpoznaje w tekście treści przenośne i symboliczne

• określa wartość informacyjną tekstu

• dostrzega aluzję literacką w utworze

• identyfikuje w tekście cechy typowe dla sonetu

• zna i wskazuje cechy liryki bezpośredniej i pośredniej, epiki współczesnej, historycznej i fantastycznej

• zna pojęcia peryfraza, rozumie termin inwokacja

• odnajduje w utworze wątek główny i poboczny

• rozpoznaje cechy dramatu antycznego i współczesnego, określa funkcję tekstu pobocznego

• odnajduje informacje w hasłach ze słownika kultury antycznej i słownika terminów literackich

• wyjaśnia najczęstsze skróty językowe

• rozumie informacje zawarte w zapisie bibliograficznym

• zna cechy charakterystyczne reportażu i komiksu, melodramatu, westernu, horroru, thrillera, komedii,

dramatu psychologicznego, telenoweli, sitcomu

• wskazuje elementy tragiczne i komiczne w utworze

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:

• interpretuje głosowo czytany lub wygłaszany z pamięci tekst poetycki lub prozatorski

• analizuje utwór na poziomie przenośnym i symbolicznym

• ocenia wartość informacyjną tekstu

• wyjaśnia aluzję literacką

• dostrzega w tekście ironię

• posługuje się terminami sonet, inwokacja, liryka pośrednia i bezpośrednia

• wskazuje peryfrazę w utworze poetyckim

• porównuje cechy epiki współczesnej, historycznej i fantastycznej

• porównuje dramat antyczny i współczesny

• posługuje się słownikiem kultury antycznej i słownikiem terminów literackich

• odnajduje w słowniku języka polskiego wiadomości gramatyczne, m.in. wzory odmiany rzeczowników

• posługuje się katalogiem bibliotecznym i bibliografią

• wyróżnia w tekście cechy charakterystyczne reportażu, komiksu, melodramatu, westernu, horroru, thrillera,

komedii, dramatu psychologicznego, telenoweli, sitcomu

• omawia związki dzieła sztuki z prądami filozoficznymi, kierunkami w sztuce, obyczajami, religią

• analizuje niejednorodności stylowe w tekstach kultury i wyjaśnia absurdalność świata przedstawionego w

grotesce

Mówienie

Na poziomie podstawowym uczeń:

• moduluje głos w celu nadania wypowiedzi odpowiedniego sensu

• zbiera i porządkuje argumenty według ich ważności

• wygłasza przemówienie według sporządzonego wcześniej planu

• uczestniczy w dyskusji, zachowując zasady kulturalnej rozmowy

• wzbogaca opowiadanie opisem

• sporządza charakterystykę postaci rzeczywistej i literackiej, autocharakterystykę

• dobiera do przemówienia odpowiednie cytaty spośród podanych

• wygłasza z pamięci fragmenty prozy i poezji, próbuje podkreślić głosowo ich najważniejsze treści

• wypowiada się na temat wypowiedzi innych osób

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:

• wykorzystuje argumenty poparte odpowiednimi przykładami w celu przekonania innych do własnego

stanowiska w dyskusji

• posługuje się odpowiednio dobranymi figurami retorycznymi podczas wygłaszania przemówienia

• formułuje i komentuje podsumowanie dyskusji

• układa charakterystykę porównawczą

• nagrywa wywiad z osobą rzeczywistą według przygotowanego planu (uczeń w roli dziennikarza)

• wprowadza cytat do przemówienia

• interpretuje głosowo teksty wygłaszane z pamięci

• analizuje i ocenia wypowiedzi innych osób pod względem zawartości merytorycznej i poprawności

językowej oraz artykulacyjnej

Pisanie

Na poziomie podstawowym uczeń:

• redaguje poprawne logicznie teksty zgodne z tematem, o przejrzystej kompozycji, prawidłowe pod

względem stylistycznym i językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym

• opisuje dzieło sztuki

• wprowadza do opowiadania elementy charakterystyki bohatera

• przedstawia logiczną argumentację w wypowiedzi poruszającej tematykę związaną z historią, filozofią i

sztuką

• porównuje postaci literackie i rzeczywiste (ich charakter, usposobienie, postawy)

• charakteryzuje zbiorowość

• redaguje list prywatny i oficjalny, kartkę z dziennika i pamiętnika

• krytycznie omawia elementy tekstu kultury, stosuje odpowiednio dobrane środki wyrazu

• sporządza opis bibliograficzny artykułu z czasopisma

• zapisuje wywiad z osobą rzeczywistą lub fikcyjną

• redaguje streszczenie tekstu literackiego, w którym zastosowano inwersję czasową fabuły, i dłuższego

tekstu popularnonaukowego

• redaguje podanie, życiorys, CV

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:

• układa teksty o charakterze ironicznym, stosuje puentę

• opisuje i interpretuje dzieło sztuki

• stosuje w opowiadaniu elementy charakterystyki pośredniej bohatera

• indywidualizuje język bohatera

• redaguje rozprawki poruszające tematy związane z historią, filozofią, sztuką, wprowadzając do tekstu

rozważań cytaty z tekstów filozoficznych, łacińskie sentencje na poparcie prezentowanego stanowiska

• redaguje charakterystykę porównawczą

• stylizuje język listu na język dawnych epok, uwzględnia realia epoki

• wzbogaca list, kartkę z dziennika, pamiętnika opisem przeżyć i charakterystyką

• redaguje do gazetki szkolnej recenzję z dominującą częścią krytyczną oraz reportaż na podstawie sytuacji z

życia klasy, szkoły, rodziny

• sporządza przypisy

• posługuje się stylem urzędowym

• parafrazuje utwory znanych twórców

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY III GIMNAZJUM

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Słuchanie:

• uważnie słucha wypowiedzi innych osób w różnych sytuacjach komunikacyjnych i rozumie wysłuchane

komunikaty

• zna typowe dla przemówienia środki językowe

• wymienia informacje zawarte w wysłuchanym wywiadzie

Czytanie tekstów pisanych i odbiór innych tekstów kultury:

• czyta tekst poetycki i prozatorski, przestrzegając zasad interpunkcji, poprawnego akcentowania oraz

intonacji

• wskazuje w tekście treści symboliczne i przenośne

• określa wartość informacyjną tekstu

• wymienia cechy liryki bezpośredniej, pośredniej, sonetu, epiki współczesnej, historycznej i fantastycznej,

dramatu (antycznego i współczesnego) oraz komiksu, melodramatu westernu, horroru, telenoweli

• wyróżnia w utworze wątek główny i poboczny

• wyjaśnia najczęstsze skróty językowe

• odczytuje informacje zawarte w zapisie bibliograficznym

• wskazuje elementy tragiczne i komiczne w utworze

Mówienie:

• nadaje swojej wypowiedzi odpowiedni sens

• gromadzi argumenty na poparcie obranego stanowiska

• prezentuje własne zdanie w rozmowie

• opowiada

• podejmuje próby charakterystyki postaci literackiej i rzeczywistej, autocharakterystyki

• wygłasza z pamięci fragmenty poezji i prozy, stosując poprawną intonację, uwzględniającą interpunkcję

utworu

Pisanie:

• redaguje teksty zgodne z tematem; stosuje się do podstawowych zasad poprawności wypowiedzi

• komponuje opis (postaci i zbiorowości), opowiadanie, list prywatny, kartkę z pamiętnika i dziennika

• pisemnie wypowiada się na wybrane tematy związane z historią, filozofią, sztuką

• zapisuje wywiad z osobą fikcyjną i rzeczywistą

• redaguje streszczenie tekstu popularnonaukowego, podanie, życiorys, CV

Nauka o języku:

• stosuje wiedzę językową w zakresie:

– fonetyki (zna cechy wymowy charakterystyczne dla danego regionu)

– słowotwórstwa i słownictwa (zna zasady tworzenia i zapisywania skrótów, różne źródła pochodzenia

związków frazeologicznych, zastępuje wyrażenia i zwroty dosadne eufemizmami)

– fleksji (odróżnia wypowiedzenie z czasownikiem w stronie czynnej od wypowiedzenia z czasownikiem w

stronie biernej, zauważa potrzebę korzystania ze słownika poprawnej polszczyzny lub słownika języka

polskiego)

– składni (odróżnia orzeczenie czasownikowe od orzeczenia imiennego, zdanie od imiesłowowego

równoważnika zdania, zdanie pojedyncze od zdania złożonego)

– języka jako tworu społecznego (zna różne rodzaje kodu – werbalnego i niewerbalnego, terminy gwara i

dialekt, wskazuje w tekście archaizmy, dostrzega różnicę między tekstem stylizowanym a napisanym w

języku ogólnonarodowym)

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Słuchanie:

• słucha wypowiedzi innych osób i podejmuje próby sporządzania notatek

• rozumie wypowiedzi innych osób w takich sytuacjach komunikacyjnych, jak na przykład rozmowa i

dyskusja, aktywnie w nich uczestniczy

• wskazuje typowe dla przemówienia środki językowe

• wybiera informacje z wysłuchanego wywiadu

Czytanie tekstów pisanych i odbiór innych tekstów kultury:

• dobiera odpowiednią intonację i barwę głosu, stosuje się do zapisanej interpunkcji, aby podkreślić

najważniejsze treści czytanego tekstu poetyckiego lub prozatorskiego

• identyfikuje i określa w tekście treści symboliczne oraz przenośne

• dostrzega aluzję literacką

• identyfikuje w tekście cechy typowe dla sonetu

• wskazuje cechy liryki bezpośredniej i pośredniej oraz epiki współczesnej, historycznej i fantastycznej

• rozpoznaje cechy gatunkowe dramatu (zarówno antycznego, jak i współczesnego), określa funkcję tekstu

pobocznego

• zna cechy charakterystyczne dla reportażu, komiksu; odróżnia cechy thrillera i horroru, melodramatu i

dramatu psychologicznego, telenoweli i sitcomu

• zna terminy peryfraza i inwokacja

• określa w utworze wątek główny i poboczny

• wyszukuje potrzebne informacje w słowniku kultury antycznej i słowniku terminów literackich

Mówienie:

• moduluje głos w celu nadania odpowiedniego sensu formułowanej wypowiedzi

• porządkuje zebrane argumenty według ich ważności

• wygłasza przemówienie według sporządzonego wcześniej planu

• uczestniczy w dyskusji, stosując się do zasad kulturalnej rozmowy

• wzbogaca opisem twórcze opowiadanie

• charakteryzuje bohatera literackiego i rzeczywistego; sporządza autocharakterystykę

• wybiera spośród podanych cytatów najbardziej odpowiednie do wygłaszanego przemówienia

• wygłaszając z pamięci fragmenty poezji lub prozy, próbuje podkreślić głosowo najważniejsze treści tekstu

• wypowiada się na temat wypowiedzi innych osób

Pisanie:

• redaguje poprawne logicznie teksty o przejrzystej kompozycji zgodne z tematem, prawidłowe pod

względem stylistycznym, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym

• samodzielnie opisuje dzieło sztuki

• wprowadza do opowiadania elementy charakterystyki bohatera

• przedstawia logiczną argumentację w wypowiedzi poruszającej tematykę związaną z historią, filozofią,

sztuką

• porównuje postaci literackie lub rzeczywiste

• redaguje list oficjalny

Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl

• omawia krytycznie elementy tekstu kultury, stosując odpowiednio dobrane środki wyrazu

• sporządza opis bibliograficzny artykułu z czasopisma

• redaguje streszczenie tekstu literackiego, w którym zastosowano inwersję czasową fabuły

Nauka o języku:

• stosuje wiedzę językową w zakresie:

– fonetyki (wymienia cechy wymowy charakterystyczne dla danego regionu, rozpoznaje zjawisko mazurzenia

w dialektach)

– słowotwórstwa i słownictwa (tworzy i zapisuje skróty, objaśnia najważniejsze skrótowce, klasyfikuje

związki frazeologiczne według kryterium ich pochodzenia, wyszukuje eufemizmy w tekście)

– fleksji (przekształca wypowiedzenia z czasownikiem w stronie czynnej na wypowiedzenia z czasownikiem

w stronie biernej i odwrotnie, odróżnia formy odmiany wyrazów w mowie potocznej od form zalecanych

przez słownik poprawnej polszczyzny)

– składni (przekształca zdania z orzeczeniem czasownikowym na zdania z orzeczeniem imiennym, zdania

złożone podrzędnie na wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania, wydziela wypowiedzenia

składowe w wypowiedzeniu wielokrotnie złożonym)

– języka jako tworu społecznego (podaje przykłady kodu ograniczonego i rozwiniętego, podaje różne funkcje

języka, wskazuje w tekstach dialektyzmy, redaguje słownik gwary uczniowskiej, zna typy archaizmów,

przekształca tekst stylizowany na język ogólnonarodowy)

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Słuchanie:

• słucha i sporządza notatki

• dostrzega logikę wywody w wypowiedziach innych osób

• krytycznie wypowiada się na temat wysłuchanego przemówienia, odwołując się do jego struktury i treści

• podejmuje próby samodzielnego przeprowadzenia wywiadu

Czytanie tekstów pisanych i odbiór innych tekstów kultury:

• podejmuje próby interpretacji głosowej czytanego lub wygłaszanego utworu poetyckiego i prozatorskiego

• określa funkcję środków stylistycznych w tekście

• ocenia wartość informacyjną tekstu

• dostrzega w tekście ironię

• definiuje cechy sonetu, inwokacji, liryki bezpośredniej i pośredniej

• wskazuje peryfrazę w utworze poetyckim

• rozpoznaje w tekście cechy epiki współczesnej, historycznej i fantastycznej

• porównuje dramat antyczny i współczesny

• odnajduje potrzebne informacje w słowniku kultury antycznej i współczesnej

• odnajduje w słowniku języka polskiego wzory odmiany rzeczowników

• posługuje się bibliografią

• wyróżnia w tekście cechy charakterystyczne komiksu, thrillera, horroru, dramatu psychologicznego,

melodramatu, telenoweli, sitcomu

• wskazuje związki dzieła sztuki z historią i filozofią

• dostrzega niejednorodności stylowe dzieła

Mówienie:

• podaje odpowiednio dobrane argumenty popierające prezentowane stanowisko

• formułuje podsumowanie wyników dyskusji

• układa charakterystykę porównawczą

• nagrywa wywiad z osobą rzeczywistą według wcześniej przygotowanego planu

• podejmuje próby interpretacji głosowej wygłaszanych z pamięci utworów poetyckich i prozatorskich

• podejmuje próby oceny wypowiedzi innych kolegów i koleżanek według przyjętych kryteriów

Pisanie:

• stosuje elementy ironii w redagowanym tekście

• opisuje dzieło sztuki i podejmuje próbę jego interpretacji

• stosuje w opowiadaniu elementy charakterystyki pośredniej

• redaguje rozprawkę podejmującą tematy związane z historią, filozofią i sztuką

• redaguje charakterystykę porównawczą

• wprowadza realia epoki w tekście odwołującym się do minionych epok

• wzbogaca list, kartkę z dziennika, pamiętnika opisem przeżyć i charakterystyką

• pisze recenzję

• posługuje się stylem urzędowym

Nauka o języku:

• umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie

– fonetyki (omawia cechy wymowy charakterystyczne dla danego regionu, objaśnia zjawisko mazurzenia w

dialektach)

– słowotwórstwa i słownictwa (tworzy i zapisuje skróty wchodzące w skład nazw własnych, dostosowuje

formę czasownika do skrótowca w wypowiedzeniu, rozróżnia związki frazeologiczne stałe, luźne i łączliwe,

rozumie ich funkcję w tekście)

– fleksji (porównuje wypowiedzenie z czasownikiem w stronie czynnej z wypowiedzeniem z czasownikiem w

stronie biernej, wyszukuje poprawne formy odmiany wyrazów w słowniku poprawnej polszczyzny)

– składni (omawia budowę wypowiedzeń wielokrotnie złożonych, stosuje się do zasad interpunkcji w

wypowiedzeniu złożonym, przekształca tekst w celu uniknięcia powtórzeń składniowych)

– języka jako tworu społecznego (porównuje przykład kodu rozwiniętego i ograniczonego, wyjaśnia

przyczyny zaniku gwar, świadomie stosuje dialektyzmy w redagowanych tekstach, rozróżnia typy

archaizmów, określa funkcję archaizacji w tekstach literackich)

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

Słuchanie:

• aktywnie słucha wypowiedzi innych osób w różnych sytuacjach komunikacyjnych, a w szczególności

podczas dyskusji; analizuje ich kompozycję, treść, poprawność stylistyczną i językową

• ocenia wysłuchane przemówienie według samodzielnie opracowanych kryteriów

• samodzielnie prowadząc wywiad według przygotowanego wcześniej planu, reaguje na wypowiedzi

rozmówcy

Czytanie tekstów pisanych i odbiór innych tekstów kultury:

• interpretuje głosowo czytany tekst poetycki lub prozatorski

• analizuje utwór na poziomie przenośnym i symbolicznym

• tłumaczy aluzję literacką

• posługuje się terminami: sonet, inwokacja, liryka pośrednia i bezpośrednia

• porównuje cechy epiki współczesnej, historycznej i fantastycznej

• posługuje się słownikiem kultury antycznej, słownikiem terminów literackich oraz słownikiem języka

polskiego

• wyszukuje potrzebne informacje w katalogu bibliotecznym

• porównuje cechy horroru i thrillera, telenoweli i sitcomu, melodramatu i dramatu psychologicznego

• analizuje cechy reportażu

• omawia związki dzieła sztuki z historią i filozofią

• analizuje niejednorodność dzieła literackiego

Mówienie:

• przekonuje dyskutantów do wygłaszanych racji dzięki odpowiednio pogrupowanym i popartym przykładami

argumentom

• posługuje się odpowiednio dobranymi figurami retorycznymi podczas wygłaszania przemówienia

• wprowadza cytaty do przemówienia

• komentuje wynik dyskusji, ocenia racje dyskutantów pod względem merytorycznym

• interpretuje głosowo wygłaszane z pamięci utwory poetyckie i prozatorskie przewidziane programem

nauczania

• analizuje i ocenia wypowiedzi innych osób (treść, poprawność językową, intonacyjną i artykulacyjną)

Pisanie:

• układa teksty o charakterze ironicznym, stosuje puentę

• interpretuje treści symboliczne i metaforyczne dzieła sztuki

Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl

• indywidualizuje język bohatera

• w rozprawkach podejmujących tematy związane z historią, filozofią i sztuką wprowadza cytaty z tekstów

filozoficznych i łacińskie sentencje na poparcie prezentowanego stanowiska

• stylizuje język listu na język dawnych epok

• pisze reportaż na podstawie sytuacji z życia klasy, szkoły, rodziny

• sporządza przypisy do tekstów

• parafrazuje utwory znanych twórców

Nauka o języku:

• sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie:

– fonetyki (porównuje cechy wymowy poszczególnych dialektów)

– słowotwórstwa i słownictwa (stosuje w tekście skróty i skrótowce, wzbogaca wypowiedź związkami

frazeologicznymi różnego pochodzenia, posługuje się eufemizmami)

– fleksji (stosuje w tekście wypowiedzenia z czasownikiem w stronie czynnej i biernej w zależności od

intencji nadawcy, dokonuje autokorekty w zakresie poprawności w stosowaniu form odmiany wyrazów)

– składni (w zależności od sytuacji komunikacyjnej posługuje się w tekście wypowiedzeniem złożonym,

imiesłowowym równoważnikiem zdania, analizuje i omawia budowę wypowiedzenia złożonego,

przekształca je w celu uniknięcia błędów składniowych, bezbłędnie stosuje zasady interpunkcji

wypowiedzeń złożonych)

– języka jako tworu społecznego (wyjaśnia specyfikę języka na tle innych kodów, analizuje różne funkcje

języka na wybranych przykładach, określa funkcję dialektyzacji, tworzy teksty stylizowane na gwarę

uczniowską, stylizuje tekst na archaiczny)

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą, a ponadto

przejawia umiejętności pozaprogramowe w zakresie przykładowo podanych zagadnień:

Słuchanie:

• samodzielnie analizuje i interpretuje słuchany tekst pod względem celu wypowiedzi, środków perswazji

oraz zabiegów artystycznych

• ocenia wysłuchany tekst pod względem merytorycznym i poprawnościowym; stosuje kryteria oceny

odpowiednio dobrane do celu wypowiedzi i intencji nadawcy

• prowokuje różne sytuacje komunikacyjne, podtrzymuje kontakt z rozmówcą

Czytanie tekstów pisanych i innych tekstów kultury:

• czyta, samodzielnie analizuje i interpretuje różne teksty literackie i inne teksty kultury, uwzględniając ich

cechy gatunkowe, znaczenie metaforyczne i symboliczne, konteksty interpretacyjne oraz intencję nadawcy

wypowiedzi

• porównuje i klasyfikuje informacje wyszukane w różnych źródłach

• recenzuje przeczytane utwory literackie, rzeczowo i logicznie uzasadnia swoje zdanie

Mówienie:

• świadomie uczestniczy w różnych sytuacjach komunikacyjnych, posługując się wieloma środkami wyrazu

• wykazuje się oryginalnością oraz artyzmem interpretacji głosowej wygłaszanego z pamięci tekstu

prozatorskiego lub poetyckiego

• krytycznie i rzeczowo ocenia wypowiedzi własne i innych osób, przejawia szczególną dbałość o kulturę

słowa

Pisanie:

• sprawnie redaguje teksty, zachowując cechy gatunkowe oraz stylistyczne różnych typów wypowiedzi oraz

dbając o poprawność zapisu, bezbłędność językową i stylistyczną

• redaguje teksty krytyczne na temat utworów literackich i innych tekstów kultury

• podejmuje próby własnej twórczości literackiej

Nauka o języku:

• świadomie stosuje wiedzę w zakresie treści przewidzianych programem nauczania fonetyki, słowotwórstwa,

fleksji, składni, wiedzy o języku jako tworze społecznym oraz wykraczających poza program

• samodzielnie poszerza wiedzę językową, badając różne źródła informacji

 

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY II

Wpisany przez M.H. sobota, 17 września 2011 05:18

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

DLA KLASY II

SŁUCHANIE

Na poziomie podstawowym uczeń:

_ uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów,

_ podejmuje próby aktywnego uczestniczenia w rożnych sytuacjach komunikacyjnych,

_ dostrzega różnice między informacją, komentarzem i oceną,

_ posługuje się informacjami zaczerpniętymi z wysłuchanego tekstu, m.in. z wywiadu,

_ dostrzega językowe i pozajęzykowe środki perswazyjne,

_ słucha wzorcowych recytacji utworów poetyckich i prozatorskich, dostrzegając

środki wyrazu artystycznego i sposoby prezentacji tekstu.

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:

_ jako aktywny uczestnik rożnych sytuacji komunikacyjnych uważnie słucha

wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów,

_ odróżnia informację od komentarza i oceny,

_ wyciąga wnioski i formułuje uogólnienia na podstawie wysłuchanego tekstu, np.

wywiadu,

_ dostrzega w wysłuchanym tekście etyczny wymiar językowych i pozajęzykowych

Śródków perswazyjnych.

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

Na poziomie podstawowym uczeń:

_ odczytuje teksty na poziomie dosłownym, podejmuje próby odczytywania ich

sensu przenośnego i symbolicznego,

_ podejmuje próby interpretacji głosowej czytanego tekstu,

_ zadaje pytania dotyczące przeczytanego tekstu,

_ określa temat przeczytanego utworu,

_ wyszukuje cytaty na zadany temat w dłuższej lekturze,

_ zna termin satyra oraz wymienia cechy utworu satyrycznego,

_ wybiera z tekstu najważniejsze informacje,

_ nazywa podstawowe środki artystycznego wyrazu w wypowiedzi literackiej,

_ rozpoznaje elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze,

_ rozróżnia narrację pierwszo- i trzecioosobową,

_ zna terminy wiersz stroficzny i ciągły, wiersz bezrymowy, wiersz wolny,

_ rozpoznaje układy rymów,

_ zauważa w tekście szyk przestawny,

_ rozpoznaje porównanie homeryckie,

_ dostrzega związek treści dzieła z okolicznościami jego powstania i biografią

autora,

_ zna cechy gatunkowe legendy, podania, przypowieści, dziennika i pamiętnika,

_ identyfikuje cechy literatury faktu i powieści autobiograficznej,

_ zna różnicę między charakterystyką bezpośrednią i pośrednią,

_ zna elementy budowy noweli,

_ rozpoznaje cechy dramatu jako rodzaju literackiego,

_ nazywa motywy działania bohaterów,

_ korzysta ze słowników, a w szczególności ze słownika poprawnej polszczyzny

i słownika frazeologicznego,

_ zna cechy charakterystyczne wywiadu,

_ zna cechy sentencji, maksymy,

_ rozumie sens powszechnie znanych prawd filozoficznych,

_ rozpoznaje w tekście informację, komentarz, opinię,

_ dostrzega związek między tytułem a treścią artykułu prasowego,

_ wskazuje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie telewizyjnej

i ulotce,

_ wskazuje grę słowną w reklamie,

_ zna cechy filmu dokumentalnego i fabularnego,

_ podejmuje próby wyjaśnienia elementów symbolicznych dzieła malarskiego,

_ korzysta z internetu i encyklopedii multimedialnej,

_ dokonuje wyboru programu telewizyjnego, gry komputerowej, uwzględniając ich

wartość poznawczą, kulturalną, etyczną,

_ dostrzega cechy karykatury i przejaskrawienia w literaturze i rysunku.

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:

_ odczytuje teksty na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym,

_ interpretuje głosowo czytany tekst,

_ precyzyjnie i trafnie określa temat utworu,

_ posługuje się wyszukanymi cytatami na zadany temat w dłuższej lekturze,

_ posługuje się terminem satyra, dostrzega cechy satyry w rożnych tekstach,

_ wykorzystuje rożne źródła tekstowe w celu zdobycia informacji, m.in. o miejscowych

zabytkach architektonicznych, obyczajach oraz typowych elementach

krajobrazu,

_ określa funkcję Śródków artystycznych i analizuje wyodrębnione obrazy poetyckie,

_ analizuje elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze,

_ posługuje się terminami wiersz stroficzny i ciągły, wiersz bezrymowy, wiersz

wolny,

_ rozumie funkcje szyku przestawnego w tekście,

_ omawia funkcję porównania homeryckiego w tekście poetyckim,

_ omawia zależność treści dzieła z okolicznościami jego powstania i biografią

autora,

_ wskazuje cechy gatunkowe legendy, podania i przypowieści,

_ odróżnia cechy dziennika od pamiętnika,

_ rozróżnia cechy literatury faktu, powieści autobiograficznej i historycznej,

_ odróżnia w tekście charakterystykę bezpośrednią i pośrednią,

_ uzasadnia obecność narratora wszechwiedzącego w utworze,

_ omawia budowę noweli ze szczególnym uwzględnieniem punktu kulminacyjnego

i puenty,

_ omawia budowę dramatu,

_ uzasadnia działania bohatera literackiego,

_ wykorzystuje informacje ze słownika poprawnej polszczyzny i słownika frazeologicznego,

_ wskazuje cechy charakterystyczne wywiadu,

_ wskazuje cechy charakterystyczne sentencji i maksymy,

_ odkrywa sens powszechnie znanych prawd filozoficznych i stosuje je w swoich

wypowiedziach,

_ sprawnie wyszukuje informacje podczas pobieżnego czytania,

_ odróżnia informację od komentarza i oceny, wyjaśnia rolę tytułu i śródtytułu

w tekście prasowym,

_ wyszukuje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie,

_ analizuje i wyjaśnia funkcję gry językowej w reklamie,

_ odróżnia film dokumentalny od fabularnego,

_ omawia funkcję ilustracji i interpretuje dzieło malarskie,

_ omawia cechy karykatury i przejaskrawienia w literaturze i rysunku.

MÓWIENIE

Na poziomie podstawowym uczeń:

_ buduje wypowiedź zgodną z tematem, poprawną pod względem kompozycyjnym

i językowym,

_ próbuje dostosować modulację głosu do celu i treści wypowiedzi,

_ dobiera argumenty odpowiednie do tezy,

_ podejmuje próby wygłoszenia przemówienia,

_ uczestniczy w dyskusji,

_ tworzy tekst zawierający opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, sytuacji,

_ streszcza tekst publicystyczny,

_ podejmuje próbę samodzielnej charakterystyki oraz autocharakterystyki,

_ przygotowuje pytania i możliwe odpowiedzi do wywiadu z postacią fikcyjną,

_ wyraża swoje uczucia, posługując się odpowiednim słownictwem,

_ dostrzega zjawisko brutalności słownej i manipulacji językowej,

_ wygłasza fragment prozy z pamięci, próbuje go interpretować głosowo,

_ uczestniczy we wspólnym omówieniu recytacji i komentuje wypowiedzi kolegów.

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:

_ posługuje się modulacją głosu w celu nadania wypowiedzi odpowiedniego tonu

(np. uroczystego, parodystycznego, szyderczego),

_ porządkuje argumenty według ich ważności,

_ wygłasza przemówienie według stworzonego wcześniej planu, posługuje się

figurami retorycznymi,

_ aktywnie uczestniczy w dyskusji, wyrażając swój stosunek do przedstawianych

treści i nawiązując do wypowiedzi przedmówców,

_ tworzy opis o rożnej funkcji (opis użytkowy, artystyczny, reklamowy),

_ posługuje się informacją i odróżnia ją od komentarza,

_ streszcza tekst publicystyczny według wcześniej przygotowanego planu,

_ charakteryzuje postać rzeczywistą i fikcyjną,

_ redaguje autocharakterystykę,

_ przeprowadza krotki wywiad z postacią fikcyjną (uczeń w roli),

_ mówi o swoich uczuciach w sytuacjach konfliktowych i symulowanych,

_ posługuje się cytatem w dyskusji, charakterystyce, opowiadaniu,

_ reaguje na brutalność słowną i manipulację, dba o kulturę słowa,

_ interpretuje głosowo tekst wygłaszany z pamięci, omawia recytację i wypowiedzi

kolegów z uwzględnieniem zawartości merytorycznej, poprawności językowej

i artykulacyjnej.

PISANIE

Na poziomie podstawowym uczeń:

_ tworzy plan dłuższej wypowiedzi,

_ redaguje tekst zgodny z tematem, z zachowaniem logicznej kompozycji,

_ stosuje akapity,

_ stara się zachować poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną wypowiedzi,

_ dostosowuje wypowiedź do intencji nadawcy (reklama, informacja, komentarz),

_ uwzględnia w opisie dzieła sztuki podstawową wiedzę dotyczącą czasu powstania

utworu,

_ w opisie dzieła plastycznego podejmuje próbę wyjaśnienia symbolicznego

znaczenia barw, przedmiotów, usytuowania postaci,

_ opisuje przeżycia wewnętrzne bohatera, charakteryzuje postać literacką lub

rzeczywistą,

_ w rozprawce na temat związany z lekturą przedstawia logiczne argumenty,

_ próbuje napisać autocharakterystykę, list oficjalny, felieton, recenzję na podstawie

lektury lub sytuacji życiowej,

_ redaguje kartkę z dziennika i pamiętnika,

_ wypowiada się pisemnie na temat książki, filmu, przedstawienia teatralnego,

_ sporządza opis bibliograficzny książki,

_ relacjonuje wydarzenia, np. z zawodów sportowych,

_ streszcza tekst literacki,

_ redaguje dedykację i regulamin.

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:

_ buduje logiczną, spójną i zgodną z tematem wypowiedź, poprawną pod

względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,

_ stosując odpowiednie słownictwo, układa tekst reklamy, wypowiedź o charakterze

informacji i komentarza,

_ w opisie dzieła sztuki posługuje się wiedzą dotyczącą czasu jego powstania,

_ opisując dzieło plastyczne, odkrywa symboliczny sens barw, przedmiotów,

usytuowania postaci,

_ w opowiadaniu twórczym wprowadza elementy świata przedstawionego tworzące

realia epoki, w której się toczy akcja,

_ w opowiadaniu świadomie stosuje opis przeżyć wewnętrznych bohatera oraz

charakterystykę postaci dla wyjaśnienia motywów jej postępowania,

_ redaguje rozprawkę na tematy związane z lekturą, samodzielnie formułuje

tezę lub hipotezę, przedstawia logiczną argumentację, ilustruje argumenty

odpowiednimi przykładami i cytatami,

_ redaguje autocharakterystykę, list oficjalny, felieton, recenzję na podstawie

lektury i sytuacji życiowej,

_ w wypowiedzi typu kartka z dziennika lub pamiętnika stosuje opis przeżyć

wewnętrznych,

_ recenzuje książkę, film, przedstawienie teatralne, uwzględniając środki wyrazu

typowe dla danego tekstu kultury,

_ redaguje sprawozdanie, np. z zawodów sportowych, z zastosowaniem typowych

dla tego rodzaju relacji środków językowych,

_ świadomie stosuje środki językowe zapewniające skrótowość streszczenia,

_ redaguje przemówienie na tematy związane z doświadczeniem życiowym i lekturą,

świadomie stosując wybrane figury retoryczne i cytaty,

_ przekształca tekst epicki na dramat.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

DLA KLASY II

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych

na ocenę dopuszczającą.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

SŁUCHANIE

_ uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów,

_ rozpoznaje komunikat będący informacją, komentarzem czy oceną,

_ wybiera potrzebne informacje z tekstu,

_ identyfikuje językowe i pozajęzykowe środki wyrazu,

_ słucha wzorcowych recytacji utworów poetyckich i prozatorskich;

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

_ odczytuje teksty na poziomie dosłownym, rozpoznaje sens przenośny utworu,

_ płynnie czyta rożne teksty, uwzględniając zasady interpunkcji, prawidłowego

akcentowania i intonacji,

_ zadaje pytania dotyczące przeczytanego utworu,

_ wybiera z tekstu najważniejsze informacje,

_ wymienia podstawowe środki wyrazu artystycznego w tekście literackim,

_ zna elementy konstrukcji świata przedstawionego w utworze,

_ rozróżnia narrację pierwszo- i trzecioosobową,

_ zna terminy wiersz stroficzny i ciągły, wiersz bezrymowy, wiersz wolny,

_ zna pojęcie legenda, podanie, przypowieść, dziennik, pamiętnik, nowela,

_ rozróżnia charakterystykę pośrednią i bezpośrednią,

_ wymienia cechy dramatu jako rodzaju literackiego,

_ odwołując się do własnego doświadczenia, podaje możliwe motywy postępowania

bohatera,

_ z pomocą nauczyciela korzysta ze słowników,

_ dostrzega związek między tytułem a treścią utworu, np. artykułu prasowego,

_ zna językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie telewizyjnej i ulotce,

_ dostrzega różnice między filmem dokumentalnym a fabularnym,

_ świadomie wybiera programy telewizyjne, gry komputerowe;

MÓWIENIE

_ buduje wypowiedź zgodną z tematem,

_ dostrzega zależność między modulacją głosu a sensem wypowiedzi,

_ z pomocą nauczyciela formułuje argumenty odpowiednie do tezy,

_ wypowiada swoje zdanie w dyskusji,

_ opisuje postaci, przedmioty, krajobraz, podejmuje próbę opisu sytuacji,

_ streszcza tekst publicystyczny,

_ gromadzi słownictwo oceniające postać,

_ zadaje własne pytania w wywiadzie,

_ mówi o swoich uczuciach,

_ wygłasza z pamięci fragment tekstu poetyckiego lub prozatorskiego;

PISANIE

_ tworzy plan wypowiedzi,

_ redaguje tekst zgodny z tematem,

_ zna podstawowe zasady poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej,

_ w opisie dzieła sztuki uwzględnia treści symboliczne,

_ pisze opowiadanie twórcze,

_ podejmuje próbę charakteryzowania postaci literackiej, mówi o przeżyciach

bohatera,

_ z pomocą nauczyciela redaguje wypowiedź, w której formułuje logiczne argumenty,

_ opisuje swój wygląd, zainteresowania, postępowanie, omawia swoje przeżycia,

_ redaguje kartkę z dziennika, pamiętnika,

_ wypowiada się na temat książki, filmu, przedstawienia,

_ streszcza tekst literacki;

NAUKA O JĘZYKU

_ stosuje wiedzę językową w zakresie:

– fonetyki (zna podstawowe zasady poprawnej wymowy, mechanizmy powstawania

upodobnień pod względem dźwięczności i uproszczeń wyrazowych),

– słowotwórstwa i słownictwa (zna rodzaje formantów; rozpoznaje podstawę

słowotwórczą w wyrazach złożonych; dobiera pary antonimów; wzbogaca

wypowiedź, stosując związki frazeologiczne; rozumie pojęcia treść i zakres

wyrazu; zna różnicę między wyrazem abstrakcyjnym a konkretnym),

– fleksji (zna pojęcie temat i końcówka; wskazuje bezokoliczniki oraz formy

zakończone na -no, -to; wie, jak się tworzy imiesłów),

– składni (rozpoznaje wypowiedzenie zawierające podmiot i zdanie bezpodmiotowe;

wskazuje zdanie pojedyncze i złożone, równoważniki zdań, zdania

złożone podrzędnie i współrzędnie, mowę zależną i niezależną),

– rozpoznaje w tekście wyrazy zapożyczone i neologizmy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

SŁUCHANIE

_ jako uczestnik sytuacji komunikacyjnej uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela

i innych uczniów oraz podejmuje próby aktywnego w niej uczestnictwa,

_ dostrzega różnice między informacją, komentarzem i oceną

_ posługuje się informacjami z wysłuchanego tekstu, m.in. z wywiadu,

_ dostrzega funkcję językowych i pozajęzykowych Śródków wyrazu w danej

sytuacji komunikacyjnej,

_ słucha wzorcowych recytacji utworów poetyckich i prozatorskich, dostrzegając

środki wyrazu artystycznego i sposoby prezentacji tekstu;

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

_ odczytuje teksty na poziomie dosłownym, podejmuje próby odczytywania ich

sensu przenośnego i symbolicznego,

_ próbuje interpretować głosowo czytany tekst,

_ określa temat przeczytanego utworu,

_ wyszukuje cytaty na zadany temat w dłuższej lekturze,

_ identyfikuje utwory o cechach satyry,

_ wskazuje i nazywa podstawowe środki wyrazu artystycznego w tekście literackim,

_ rozpoznaje elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze,

_ wyróżnia wśród tekstów poetyckich wiersz stroficzny i ciągły, wiersz bezrymowy

i wolny,

_ rozpoznaje układy rymów,

_ wymienia cechy trenu, legendy, podania, przypowieści, dziennika i pamiętnika,

_ zauważa w tekście szyk przestawny,

_ wskazuje porównania homeryckie,

_ dostrzega związek treści dzieła z okolicznościami jego powstania i biografią

autora,

_ identyfikuje cechy literatury faktu i powieści autobiograficznej,

_ odróżnia bezpośrednią i pośrednią charakterystykę postaci w tekście,

_ zna budowę noweli,

_ rozpoznaje cechy dramatu jako rodzaju literackiego,

_ nazywa motywy postępowania bohatera,

_ korzysta ze słownika poprawnej polszczyzny i słownika frazeologicznego,

_ zna cechy charakterystyczne dla wywiadu,

_ zna sens powszechnie znanych prawd filozoficznych,

_ rozpoznaje w tekście informację, komentarz i opinię,

_ rozpoznaje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie telewizyjnej

i ulotce,

_ wskazuje grę słowną w reklamie i próbuje wyjaśnić jej mechanizm,

_ zna cechy filmu dokumentalnego i fabularnego,

_ próbuje wyjaśnić elementy symboliczne dzieła malarskiego,

_ korzysta z internetu i encyklopedii multimedialnej,

_ dokonuje wyboru programu telewizyjnego, gry komputerowej, uwzględniając ich

wartości poznawcze, kulturalne, etyczne,

_ dostrzega cechy karykatury i przejaskrawienia w literaturze i rysunku;

MÓWIENIE

_ buduje wypowiedź zgodną z tematem, starając się zachować poprawność

kompozycyjną i językową,

_ podejmuje próby dostosowania modulacji głosu do treści i celu wypowiedzi,

_ dobiera argumenty odpowiednie do tezy,

_ podejmuje próby wygłoszenia przemówienia,

_ uczestniczy w dyskusji, zajmując własne stanowisko i reagując na argumenty

dyskutantów,

_ tworzy tekst zawierający opis postaci, przedmiotu, krajobrazu i sytuacji,

_ podejmuje próbę charakterystyki postaci i autocharakterystyki,

_ przygotowuje się do wywiadu (stawia pytania i formułuje możliwe odpowiedzi),

_ wyraża swoje uczucia, posługując się odpowiednim słownictwem,

_ dostrzega zjawisko brutalności słownej i manipulacji językowej,

_ w wygłaszanym z pamięci tekście podkreśla głosowo najważniejsze treści utworu,

_ uczestniczy we wspólnym omówieniu recytacji lub wypowiedzi kolegów;

PISANIE

_ samodzielnie tworzy plan dłuższej wypowiedzi,

_ redaguje tekst zgodny z tematem, ze szczególnym uwzględnieniem zasad

logicznej kompozycji,

_ stosuje akapity,

_ stara się stosować zasady poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej,

_ tworzy tekst reklamowy, informacyjny lub o charakterze instrukcji,

_ uwzględnia w opisie dzieła sztuki podstawową wiedzę dotyczącą czasu jego

powstania,

_ podejmuje próbę wyjaśnienia w opisie dzieła plastycznego symbolicznego

znaczenia barw, przedmiotów, usytuowania postaci,

_ charakteryzuje postać literacką lub rzeczywistą, opisując jej przeżycia wewnętrzne,

_ przedstawia logiczne argumenty w rozprawce na temat lektury,

_ próbuje napisać autocharakterystykę, list oficjalny na podstawie lektury lub

sytuacji życiowej,

_ pisze wypowiedź na temat książki, filmu, przedstawienia,

_ sporządza opis bibliograficzny książki,

_ relacjonuje wydarzenia, np. z zawodów sportowych,

_ redaguje dedykację, regulamin;

NAUKA O JĘZYKU

_ stosuje wiedzę językową w zakresie:

– fonetyki (jako użytkownik języka odwołuje się do elementarnej wiedzy

z zakresu fonetyki oraz zasad poprawnej wymowy),

– słowotwórstwa i słownictwa (zna funkcję formantów słowotwórczych i rozpoznaje

w tekście funkcję wyrazów zdrobniałych, zgrubiałych oraz nacechowanych

emocjonalnie; używa w tekście własnym antonimów i poznanych

związków frazeologicznych; definiuje pojęcia treść i zakres wyrazu; odróżnia

wyrazy abstrakcyjne od konkretnych),

– fleksji (oddziela temat od końcówki w wyrazach odmiennych; wskazuje

w tekście nieosobowe formy czasownika; rozpoznaje i tworzy imiesłowy),

– składni (rozpoznaje w zdaniach podmiot w dopełniaczu; przekształca wypowiedzenie

zawierające podmiot na wypowiedzenie bezpodmiotowe i odwrotnie;

rozpoznaje zdanie złożone podrzędnie podmiotowe i orzecznikowe; klasyfikuje

zdania pojedyncze i złożone oraz równoważniki zdań; zna funkcję składniową

rożnych części mowy),

– dostrzega przydatność wyrazów zapożyczonych oraz neologizmów w tekście.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

SŁUCHANIE

_ jako aktywny uczestnik sytuacji komunikacyjnej uważnie słucha wypowiedzi

nauczyciela i innych uczniów,

_ porównuje komunikaty ze względu na cel wypowiedzi, odróżnia informację od

komentarza i oceny,

_ analizuje treści wysłuchanego wywiadu,

_ dostrzega w wysłuchanym tekście językowe i pozajęzykowe środki perswazji;

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

_ odczytuje teksty na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym,

_ interpretuje głosowo czytany tekst,

_ samodzielnie określa temat utworu,

_ posługuje się wyszukanymi cytatami na zadany temat w dłuższej lekturze,

_ dostrzega cechy satyry w rożnych tekstach,

_ wykorzystuje rożne źródła tekstowe w celu zdobycia informacji, m.in. na temat

miejscowych zabytków architektonicznych, obyczajów i typowych elementów

krajobrazu,

_ nazywa środki artystyczne i analizuje wyodrębnione obrazy poetyckie,

_ wyróżnia elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze,

_ posługuje się terminami wiersz stroficzny i ciągły, wiersz bezrymowy i wiersz

wolny,

_ wskazuje cechy gatunkowe legendy, podania, przypowieści, dziennika i pamiętnika,

_ rozumie funkcję szyku przestawnego w tekście,

_ wyjaśnia budowę porównania homeryckiego w tekście poetyckim,

_ wskazuje na związek treści dzieła i okoliczności jego powstania z biografią

autora,

_ rozróżnia cechy literatury faktu, powieści autobiograficznej i historycznej,

_ rozróżnia w tekście charakterystykę bezpośrednią i pośrednią,

_ uzasadnia obecność narratora wszechwiedzącego w utworze,

_ omawia budowę noweli (ze szczególnym uwzględnieniem punktu kulminacyjnego

i puenty) oraz dramatu,

_ uzasadnia działania bohatera literackiego,

_ wykorzystuje informacje zawarte w słowniku poprawnej polszczyzny i słowniku

frazeologicznym,

_ wskazuje cechy charakterystyczne dla wywiadu,

_ odkrywa sens powszechnie znanych prawd filozoficznych i wykorzystuje je

w swoich wypowiedziach,

_ sprawnie wyszukuje informacje podczas pobieżnego czytania,

_ oddziela informację od komentarza i oceny, wyjaśnia rolę tytułu i śródtytułu

w artykule prasowym,

_ wyszukuje językowe i pozajęzykowe środki perswazji oraz rozumie funkcję gry

językowej w reklamie,

_ odróżnia film dokumentalny od fabularnego,

_ omawia funkcję ilustracji, podejmuje próbę interpretacji dzieła malarskiego,

_ omawia cechy karykatury i przejaskrawienia w literaturze i rysunku;

MÓWIENIE

_ podejmuje próby oddania sensu wypowiedzi przez odpowiednią modulację

głosu,

_ porządkuje argumenty według ich ważności,

_ wygłasza przemówienie według stworzonego wcześniej planu,

_ aktywnie uczestniczy w dyskusji,

_ tworzy opis spełniający funkcję użytkową, artystyczną i reklamową,

_ odróżnia informację od komentarza,

_ streszcza tekst publicystyczny według przygotowanego wcześniej planu,

_ charakteryzuje postać rzeczywistą i fikcyjną,

_ układa autocharakterystykę,

_ przeprowadza krotki wywiad z postacią fikcyjną,

_ mówi o swoich uczuciach w sytuacji konfliktowej i symulowanej,

_ reaguje na brutalność słowną i manipulację językową;

PISANIE

_ tworzy logiczną i spójną wypowiedź zgodną z tematem, poprawną pod względem

językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,

_ układa tekst reklamy, wypowiedź o charakterze informacji, komentarza,

_ w opisie dzieła sztuki posługuje się informacją o czasie jego powstania,

_ opisuje dzieło plastyczne ze szczególnym uwzględnieniem symbolicznego sensu

barw, przedmiotów, usytuowania postaci,

_ redagując opowiadanie twórcze, stara się odwołać do realiów epoki, w której się

rozgrywa akcja utworu,

_ charakteryzuje postać literacką, stosuje opis jej przeżyć wewnętrznych i wyjaśnia

motywy postępowania bohatera,

_ stosując odpowiednie słownictwo, redaguje rozprawkę na tematy związane

z lekturą, autocharakterystykę, list oficjalny, kartkę z pamiętnika (dziennika),

sprawozdanie, np. z zawodów sportowych, streszczenie,

_ omawia pisemnie książkę, film, przedstawienie;

NAUKA O JĘZYKU

_ umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie:

– fonetyki (jako użytkownik języka wykorzystuje wiedzę z zakresu fonetyki; stara

się stosować zasady poprawnej wymowy),

– słowotwórstwa i słownictwa (określa funkcje formantów słowotwórczych; stara

się poprawnie zapisywać przedrostki wez-, wz-, wes-, ws-, z-, s-, ś- i przyrostki

-ctwo, -dztwo, -stwo, -dzki, -cki; omawia budowę wyrazów złożonych; posługuje

się w tekście własnym zdrobnieniami, zgrubieniami, wyrazami nacechowanymi

emocjonalnie, antonimami, związkami frazeologicznymi; omawia zależność

między treścią a zakresem wyrazów; wzbogaca wypowiedzi o wyrazy abstrakcyjne

i konkretne),

– fleksji (wskazuje oboczności i tematy oboczne; zauważa różnice między

fleksyjnymi i słowotwórczymi cząstkami budowy wyrazów; rozpoznaje funkcję

składniową rożnych części mowy),

– składni (buduje zdania z podmiotem w dopełniaczu; przekształca wypowiedzenie

zawierające podmiot na wypowiedzenie bezpodmiotowe i odwrotnie;

Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl

102 Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy II

buduje zdania złożone podrzędnie podmiotowe i bezpodmiotowe; przekształca

wypowiedzenia – zdanie pojedyncze na równoważnik, pojedyncze na złożone,

mowę zależną na niezależną),

– wyjaśnia znaczenie często używanych zapożyczeń; omawia okoliczności zapożyczania

wyrazów z innych języków oraz tworzenia neologizmów.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

SŁUCHANIE

_ uczestnicząc w sytuacji komunikacyjnej, uważnie słucha wypowiedzi jej uczestników,

rozpoznaje intencję nadawcy i funkcję komunikatu,

_ klasyfikuje komunikaty (informacja, komentarz, ocena) ze względu na cel

wypowiedzi i odpowiednio wykorzystuje ich treści,

_ wyciąga wnioski i uogólnia na podstawie informacji pozyskanych z wysłuchanego

wywiadu,

_ dostrzega w wysłuchanym tekście językowe i pozajęzykowe środki perswazji oraz

ocenia ich wymiar etyczny;

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

_ analizuje sens dosłowny, przenośny i symboliczny utworu,

_ interpretuje głosowo treści dosłowne i przenośne tekstu, stosując odpowiednią

intonację zdaniową i poprawną artykulację,

_ posługuje się terminem satyra, legenda, podanie, przypowieść, dziennik, pamiętnik

i określa ich cechy gatunkowe w utworze,

_ poszukuje i porządkuje informacje na podstawie rożnych źródeł tekstowych,

_ określa funkcje środków artystycznych i interpretuje wyodrębnione obrazy

poetyckie,

_ analizuje elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze,

_ definiuje terminy wiersz stroficzny, ciągły, bezrymowy, wolny,

_ dokonuje analizy składniowej tekstu poetyckiego, w której dostrzega m.in.

funkcje szyku przestawnego,

_ wyjaśnia funkcję porównania homeryckiego w tekście poetyckim,

_ analizując sens utworu, wykorzystuje zależność treści dzieła z okolicznościami

jego powstania i biografią autora,

_ analizuje utwory należące do literatury faktu, rozpoznaje cechy powieści

autobiograficznej i historycznej,

_ opisując bohatera literackiego, wykorzystuje informacje zawarte we fragmentach

stanowiących charakterystykę bezpośrednią oraz spostrzeżenia i uogólnienia

wynikające z analizy fragmentów stanowiących charakterystykę pośrednią,

_ motywuje postępowanie bohatera literackiego oraz postaci rzeczywistej,

_ analizuje budowę noweli, dramatu,

_ korzystając ze słowników (w szczególności ze słownika poprawnej polszczyzny

i słownika frazeologicznego), wzbogaca swoje słownictwo oraz wykazuje dbałość

o poprawność językową swoich wypowiedzi,

_ wyjaśnia uniwersalną wartość prawd filozoficznych, ilustrując je odpowiednimi

przykładami,

_ analizuje funkcję językową i pozajęzykową Śródków perswazji oraz gry językowej

w reklamie,

Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl

Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy II 103

_ interpretuje symboliczne znaczenia ilustracji i dzieła malarskiego,

_ analizuje cechy karykatury i przejaskrawienia w literaturze i rysunku;

MÓWIENIE

_ posługuje się modulacją głosu w celu nadania wypowiedzi odpowiedniego tonu

(np. uroczystego, parodystycznego, szyderczego),

_ tworzy logiczną argumentację do tezy,

_ wygłaszając przemówienie, stosuje odpowiednie figury retoryczne,

_ jako aktywny uczestnik dyskusji wyraża swój stosunek do przedstawianych treści,

nawiązuje do wypowiedzi przedmówców, przedstawia wnioski,

_ posługuje się obiektywną informacją, komentuje i ocenia,

_ charakteryzując postać rzeczywistą lub fikcyjną (układając autocharakterystykę),

stosuje bogate słownictwo oceniające, stara się przedstawić bohatera w jak

najpełniejszy sposób, np. przez wyjaśnienie motywów postępowania, opis jego

przeżyć itp.,

_ w przeprowadzanym wywiadzie stawia pytania ewokujące obszerne, bogate

w informacje odpowiedzi,

_ opisuje i wyjaśnia swoje uczucia w rożnych sytuacjach, zwłaszcza konfliktowych,

_ interpretuje głosowo tekst wygłaszany z pamięci, omawia recytację i wypowiedzi

kolegów z uwzględnieniem zawartości merytorycznej, poprawności językowej

i artykulacyjnej;

PISANIE

_ buduje logiczną i spójną wypowiedź zgodną z tematem, ze szczególną dbałością

o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną,

_ opisując dzieło sztuki, analizuje i interpretuje jego treści symboliczne oraz

uwzględnia czas powstania,

_ w redagowanym opowiadaniu twórczym dba o realia epoki, w której się

toczy akcja, dzięki świadomemu wprowadzeniu odpowiednich elementów świata

przedstawionego,

_ wykorzystuje opis przeżyć wewnętrznych w charakterystyce postaci literackiej

w celu wyjaśnienia jej postaw, podejmowanych decyzji, zachowań,

_ recenzuje książkę, film, przedstawienie teatralne, posługując się słownictwem

charakterystycznym dla danej dziedziny kultury,

_ redaguje przemówienie na tematy związane z lekturą i dotyczące sytuacji

życiowych, świadomie stosując wybrane figury retoryczne;

NAUKA O JĘZYKU

_ sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie:

– fonetyki (świadomie wykorzystuje wiedzę z fonetyki; dba o poprawną wymowę;

unika błędnych uproszczeń wyrazowych oraz hiperpoprawności),

– słowotwórstwa i słownictwa (klasyfikuje formanty słowotwórcze według ich

funkcji; celowo wzbogaca swoje wypowiedzi o wyrazy zdrobniałe, zgrubiałe

i wyrazy nacechowane emocjonalnie oraz antonimy; poprawnie zapisuje

przedrostki i przyrostki oraz używa łącznika w wyrazach złożonych; analizuje

zależności między treścią a zakresem wyrazów),

Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl

104 Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy II

– fleksji (analizuje budowę fleksyjną i słowotwórczą wyrazu; buduje poprawne

wypowiedzi, odwołując się do wiedzy z zakresu funkcji składniowych rożnych

części mowy),

– składni (tworzy teksty różnorodne pod względem składniowym; dzięki przekształceniom

składniowym wypowiedzeń unika powtórzeń i błędów stylistycznych),

– jako świadomy użytkownik języka wzbogaca słownictwo o niezbędne zapożyczenia

i neologizmy; wyjaśnia okoliczności zapożyczania wyrazów i mechanizmy

tworzenia neologizmów; ocenia ich przydatność w języku.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę

bardzo dobrą, a ponadto przejawia umiejętności pozaprogramowe w zakresie

przykładowo podanych zagadnień:

SŁUCHANIE

_ samodzielnie analizuje i interpretuje słuchany tekst pod względem celu wypowiedzi,

Śródków perswazji oraz zabiegów artystycznych,

_ sporządza notatki, uczestnicząc w sytuacji komunikacyjnej jako odbiorca wypowiedzi;

wykorzystuje je w nowych sytuacjach komunikacyjnych;

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

_ czyta, samodzielnie analizuje i interpretuje rożne teksty literackie oraz inne teksty

kultury, uwzględniając ich znaczenie metaforyczne i symboliczne, konteksty

interpretacyjne oraz intencję nadawcy wypowiedzi,

_ posługuje się rożnymi źródłami informacji, a zwłaszcza treściami przekazu

medialnego;

MÓWIENIE

_ świadomie uczestniczy w rożnych sytuacjach komunikacyjnych jako dyskutant,

prowadzący dyskusję, przeprowadzający wywiad, wygłaszający przemówienie

lub referat; przedstawia rzeczowe argumenty i wnioski,

_ wykazuje się oryginalnością interpretacji głosowej tekstu prozatorskiego lub

poetyckiego wygłaszanego z pamięci,

_ krytycznie i rzeczowo oceniając wypowiedzi własne i innych, przejawia szczególną

dbałość o kulturę słowa;

PISANIE

_ sprawnie redaguje teksty z zachowaniem cech gatunkowych rożnych typów

wypowiedzi, dbając o poprawność zapisu, bezbłędność językową i stylistyczną,

_ podejmuje próby własnej twórczości literackiej;

NAUKA O JĘZYKU

_ świadomie stosuje wiedzę w zakresie treści przewidzianych programem i wykraczających

poza program nauczania fonetyki, słowotwórstwa, fleksji, składni oraz

wiedzy o języku jako tworze społecznym,

_ samodzielnie poszerza wiedzę językową, korzystając z rożnych źródeł informacji.

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY I

Wpisany przez M.H. sobota, 17 września 2011 04:20

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

DLA KLASY I

SŁUCHANIE

Na poziomie podstawowym uczeń:

_ uważnie słucha wypowiedzi kolegow i nauczyciela,

_ wyraża prośbę o powtorzenie wypowiedzi,

_ słucha nagrania wzorcowej recytacji,

_ określa tematykę wysłuchanego utworu,

_ rozumie polecenia,

_ wymienia informacje zawarte w wysłuchanym tekście,

_ rozrożnia teksty o charakterze informacyjnym i perswazyjnym,

_ rozpoznaje smutek, radość, kpinę, ironię jako wyrazy intencji wypowiedzi.

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:

_ słucha i rozumie wypowiedzi kolegow oraz nauczyciela jako aktywny uczestnik

sytuacji komunikacyjnej, zwłaszcza w czasie pracy grupowej,

_ słucha nagrań recytacji utworow poetyckich i prozatorskich, dostrzega środki

wyrazu artystycznego tekstu oraz sposobu jego prezentacji,

_ selekcjonuje informacje z wysłuchanego tekstu,

_ rozpoznaje intencję nadawcy wysłuchanego tekstu.

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

Na poziomie podstawowym uczeń:

_ czyta teksty wspołczesne i dawne,

_ odczytuje tekst na poziomie dosłownym,

_ rozpoznaje i wybiera z tekstu najważniejsze informacje,

_ rozpoznaje nadawcę i adresata wypowiedzi,

_ dostrzega rożnorodne motywy postępowania bohaterow,

_ w odczytywanym utworze rozpoznaje podstawowe wartości, takie jak przyjaźń,

wierność, patriotyzm,

_ czyta utwory liryczne i nazywa cechy liryki jako rodzaju literackiego,

_ odrożnia osobę mowiącą w wierszu od autora tekstu,

_ nazywa podstawowe środki wyrazu artystycznego wypowiedzi,

_ rozpoznaje obrazy poetyckie,

_ rozrożnia takie gatunki poezji, jak psalm, pieśń, hymn,

_ rozpoznaje elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze,

_ odrożnia fikcję literacką od rzeczywistości,

_ rozumie znaczenie terminow realizm i fantastyka,

_ zna cechy gatunkowe noweli, powieści, opowiadania,

_ rozrożnia narrację pierwszo- i trzecioosobową,

Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl

Ogólne kryteria oceniania dla klasy I 167

_ rozpoznaje w tekście epickim fragmenty opowiadania i opisu,

_ zna cechy literatury dydaktycznej,

_ rozpoznaje cechy gatunkowe bajki i ballady,

_ rozpoznaje cechy dramatu jako rodzaju literackiego,

_ rozumie podstawowe terminy związane z dramatem,

_ wyszukuje potrzebne informacje w encyklopedii i słownikach (ortograficznym,

języka polskiego, wyrazow obcych, wyrazow bliskoznacznych),

_ wyszukuje informacje w spisie treści, indeksie, przypisach,

_ odrożnia teksty publicystyczne od innych tekstow,

_ wyszukuje informacje w tekście popularnonaukowym oraz prawnym,

_ rozpoznaje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie prasowej,

_ identyfikuje symbole występujące w malarstwie,

_ rozumie znaczenie terminow adaptacja filmowa i adaptacja teatralna,

_ dostrzega funkcje pozajęzykowych środkow wyrazu w sztuce filmowej i teatralnej,

_ rozumie rolę reżysera, aktora, scenografa, charakteryzatora w procesie powstawania

filmu lub przedstawienia teatralnego,

_ rozpoznaje związki między dziełem literackim a plastycznym,

_ wskazuje elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim,

_ odrożnia teksty groteskowe od innego rodzaju utworow.

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:

_ płynnie czyta teksty wspołczesne i dawne, stosując się do zasad poprawnej interpunkcji,

akcentowania i intonacji, oraz uwzględnia budowę wersyfikacyjną,

a także organizację rytmiczną utworu poetyckiego,

_ probuje interpretować głosowo czytany lub wygłaszany z pamięci tekst,

_ odczytuje tekst na poziomie metajęzykowym,

_ określa funkcję przeczytanego tekstu,

_ określa nadawcę i odbiorcę wypowiedzi,

_ wyjaśnia tytuł utworu,

_ wyjaśnia motywy postępowania bohaterow, wartościuje ich zachowania i postawy

w odniesieniu do ogolnie przyjętych zasad moralnych,

_ dostrzega perswazję i wartościowanie w czytanym tekście,

_ określa cechy liryki jako rodzaju literackiego i ilustruje je na przykładach,

_ wskazuje średniowkę w wierszu sylabicznym,

_ określa funkcję środkow artystycznego wyrazu, takich jak epitet, porownanie,

przenośnia, wyraz dźwiękonaśladowczy, pytanie retoryczne, symbol, alegoria,

_ analizuje wyodrębnione obrazy poetyckie,

_ rozpoznaje i analizuje cechy gatunkowe psalmu, pieśni, hymnu,

_ analizuje elementy konstrukcyjne świata przedstawionego utworu,

_ posługuje się terminami realizm i fantastyka,

_ uzasadnia przynależność gatunkową przykładowej noweli, powieści, opowiadania,

_ wskazuje w balladzie elementy typowe dla rożnych rodzajow literackich,

_ posługuje się terminami związanymi z dramatem jako rodzajem literackim,

_ korzysta z encyklopedii i słownikow (ortograficznego, języka polskiego,

wyrazow obcych, wyrazow bliskoznacznych),

_ posługuje się spisem treści, indeksem, przypisami,

_ uzasadnia przynależność tekstu prasowego do publicystyki,

_ posługuje się informacją wyszukaną w tekście popularnonaukowym i prawnym,

_ analizuje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie prasowej,

_ interpretuje symbole występujące w malarstwie,

_ posługuje się terminami adaptacja filmowa i adaptacja teatralna,

_ określa funkcję pozajęzykowych środkow wyrazu w sztuce filmowej i teatralnej,

_ określa rolę reżysera, aktora, scenografa, charakteryzatora w procesie powstawania

filmu lub przedstawienia teatralnego,

_ wyjaśnia związki między dziełem literackim a plastycznym,

_ analizuje elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim,

_ wyrożnia elementy groteskowe w utworze.

MÓWIENIE

Na poziomie podstawowym uczeń:

_ wypowiada się na podany temat,

_ zachowuje trojdzielną kompozycję wypowiedzi,

_ unika zbędnych powtorzeń wyrazowych,

_ dba o poprawność gramatyczną wypowiedzi,

_ zna zasady poprawnej wymowy,

_ stosuje się do zasad poprawnego akcentowania wyrazow i zdań,

_ wyraża własne zdanie i popiera je argumentami,

_ rozrożnia środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych

i nieoficjalnych sytuacjach mowienia,

_ uczestniczy w dyskusji zgodnie z zasadami kultury,

_ opisuje wygląd postaci, przedmiotu, krajobraz, sytuację,

_ opowiada treść utworu jedno- i wielowątkowego,

_ streszcza tekst literacki i popularnonaukowy według wcześniej przygotowanego

planu,

_ opisuje cechy postaci fikcyjnej,

_ nazywa uczucia własne i bohaterow literackich,

_ dostrzega zjawisko brutalności słownej, kłamstwo i manipulację,

_ wygłasza z pamięci tekst poetycki i stosuje się do zasad interpunkcji oraz

intonacji zdaniowej,

_ wywiązuje się z zaplanowanych zadań związanych z przygotowaniem inscenizacji

wybranego utworu,

_ uczestniczy w omowieniu recytacji własnej i kolegow.

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:

_ płynnie mowi na podany temat, zachowując spojność i logikę wypowiedzi,

_ świadomie porządkuje treści zgodnie z trojdzielną kompozycją wypowiedzi,

_ stosuje zasady poprawności stylistycznej, językowej,

_ wyraźnie i poprawnie wymawia wyrazy,

_ poprawnie akcentuje wyrazy i zdania,

_ uzasadnia własne zdanie za pomocą rzeczowych argumentow,

Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl

Ogólne kryteria oceniania dla klasy I 169

_ dobiera środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych

i nieoficjalnych sytuacjach mowienia,

_ aktywnie uczestniczy w dyskusji, używając środkow językowych wyrażających

stosunek mowiącego do przedstawianych treści i nawiązując do wypowiedzi

przedmowcow,

_ posługuje się opisem postaci, krajobrazu, sytuacji,

_ dobiera odpowiednie środki językowe, opowiada treść utworu,

_ charakteryzując postać fikcyjną, ocenia jej postawę i wyjaśnia motywy działania,

_ analizuje uczucia własne i bohaterow literackich,

_ świadomie wystrzega się brutalności słownej, kłamstwa i manipulacji w wypowiedzi

ustnej,

_ probuje interpretować głosowo wygłaszany tekst, m.in. przez prawidłowe

stosowanie pauz w tekście zawierającym przerzutnie,

_ aktywnie i tworczo uczestniczy w przygotowaniu planu inscenizacji wybranego

utworu oraz jego realizacji,

_ krytycznie, rzeczowo omawia i ocenia recytację własną oraz kolegow.

PISANIE

Na poziomie podstawowym uczeń:

_ tworzy plan dłuższej wypowiedzi,

_ pisze na podany temat, starając się zachować przejrzystą kompozycję logicznej

i spojnej wypowiedzi,

_ stosuje akapity,

_ stara się zachować poprawność językową tworzonego tekstu,

_ dba o estetykę zapisu oraz poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,

_ układa tekst, ktory zawiera prośbę, przeprosiny,

_ uzasadnia swoje zdanie,

_ redaguje opis postaci, krajobrazu, list prywatny, kartkę z dziennika, notatkę,

streszczenie, zaproszenie, ogłoszenie, przepis kulinarny,

_ pisze opowiadanie odtworcze i opowiadanie tworcze z dialogiem,

_ potrafi zastosować narrację pierwszo- i trzecioosobową,

_ opisuje postaci rzeczywiste i fikcyjne,

_ z pomocą nauczyciela opisuje dzieło malarskie,

_ układa tekst o trojdzielnej kompozycji na tematy mu bliskie, w ktorym

uzasadnia własne zdanie,

_ zna słownictwo oceniające i wyrazy modalne precyzujące stosunek piszącego

do wyrażanych treści.

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:

_ pisze wypowiedź logiczną, spojną, przejrzystą pod względem kompozycyjnym

i poprawną pod względem językowym, ortograficznym oraz interpunkcyjnym,

_ dobierając odpowiednie słownictwo, tworzy tekst wyrażający intencję nadawcy,

  1. prośbę, przeprosiny,

_ posługuje się odpowiednimi argumentami i przykładami w celu uzasadnienia

własnego zdania,

Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl

170 Ogólne kryteria oceniania dla klasy I

_ posługując się odpowiednim słownictwem, redaguje opis, rozprawkę, charakterystykę

postaci, kartkę z pamiętnika, recenzję, sprawozdanie, pisma użytkowe,

m.in. instrukcje, notatkę w postaci tekstu ciągłego, tabeli, wykresu, mapy

pamięci, planu (także dwustopniowego),

_ przekształca tekst epicki w scenopis filmowy.

Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

DLA KLASY I

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, ktory nie spełnia wymagań kryterialnych

na ocenę dopuszczającą.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, ktory:

SŁUCHANIE

_ uważnie słucha wypowiedzi kolegow i nauczyciela,

_ wyraża prośbę o powtorzenie wypowiedzi,

_ słucha nagrania wzorcowej recytacji,

_ mowi na temat najważniejszych treści wysłuchanego utworu,

_ rozumie polecenia,

_ rozpoznaje fragmenty informacyjne i perswazyjne w wysłuchanym tekście,

_ rozpoznaje smutek, radość jako wyraz intencji wypowiedzi.

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

_ czyta teksty wspołczesne i dawne,

_ odczytuje tekst na poziomie dosłownym,

_ rozpoznaje w tekście najważniejsze informacje,

_ wskazuje nadawcę i adresata wypowiedzi,

_ dostrzega rożne motywy postępowania bohaterow,

_ odczytując sens utworu, dostrzega podstawowe wartości, takie jak przyjaźń,

wierność, patriotyzm,

_ czyta utwory liryczne i zna cechy liryki jako rodzaju literackiego,

_ odrożnia osobę mowiącą w wierszu od autora tekstu,

_ zna podstawowe środki wyrazu artystycznego wypowiedzi,

_ rozpoznaje obrazy poetyckie w utworze,

_ zna cechy pieśni, hymnu,

_ wymienia elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze,

_ wie, czym się rożni fikcja literacka od rzeczywistości,

_ zna cechy gatunkowe noweli, powieści, opowiadania,

_ rozrożnia narrację pierwszo- i trzecioosobową,

_ rozpoznaje w tekście epickim fragmenty opowiadania i opisu,

_ zna cechy gatunkowe bajki,

_ odrożnia dramat od innych rodzajow literackich,

_ wyszukuje informacje w encyklopedii i słowniku ortograficznym oraz słowniku

języka polskiego,

_ posługuje się spisem treści,

_ wyszukuje informacje w tekście popularnonaukowym,

_ dostrzega symbole występujące w malarstwie,

_ zna terminy adaptacja filmowa i adaptacja teatralna,

Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl

172 Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy I

_ wymienia osoby uczestniczące w procesie powstawania przedstawienia teatralnego

oraz filmu (reżyser, aktor, scenograf, charakteryzator),

_ zauważa związki między dziełem literackim a dziełem plastycznym,

_ rozrożnia elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim.

MÓWIENIE

_ wypowiada się na podany temat,

_ unika zbędnych powtorzeń wyrazowych,

_ unika błędow gramatycznych,

_ zna zasady poprawnej wymowy,

_ zna zasady poprawnego akcentowania wyrazow i zdań,

_ podejmuje proby uczestniczenia w dyskusji,

_ opisuje wygląd postaci, przedmiotu, krajobraz,

_ opowiada treść utworu,

_ streszcza prosty tekst literacki lub popularnonaukowy,

_ podaje cechy postaci fikcyjnej,

_ mowi o uczuciach własnych i postaci literackich,

_ wygłasza z pamięci tekst poetycki,

_ bierze udział w przygotowaniu inscenizacji wybranego utworu.

PISANIE

_ tworzy plan dłuższej wypowiedzi,

_ pisze na temat,

_ stara się zachować poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną

tekstu,

_ stara się o estetyczny zapis wypowiedzi,

_ układa tekst, ktory zawiera prośbę, przeprosiny,

_ podejmuje probę opisu postaci i krajobrazu, pisze list prywatny, kartkę

z dziennika, prostą notatkę, streszczenie,

_ wyraża swoje zdanie,

_ pisze opowiadanie odtworcze i tworcze, wie, jak umieścić dialog w tekście,

_ opisuje postaci rzeczywiste i fikcyjne,

_ rozrożnia narrację pierwszo- i trzecioosobową,

_ opisuje elementy dzieła malarskiego,

_ układa tekst o trojdzielnej kompozycji na bliskie mu tematy.

NAUKA O JĘZYKU

_ stosuje wiedzę językową w zakresie:

– fonetyki (zna rożnicę między głoską a literą; rozrożnia samogłoski i społgłoski,

głoski dźwięczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe; wie, na czym

polega zjawisko upodobnień pod względem dźwięczności i uproszczeń grup

społgłoskowych),

– słowotworstwa i słownictwa (wie, czym jest podstawa słowotworcza, formant,

rdzeń, rodzina wyrazow; rozumie rożnicę między wyrazem pokrewnym

a bliskoznacznym),

– fleksji (rozpoznaje odmienne i nieodmienne części mowy; poprawnie zapisuje

nazwy własne; stara się poprawnie używać rożnych form rzeczownikow,

stopniuje przymiotniki, poprawnie używa liczebnikow w datach, stara się

Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl

Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy I 173

używać zaimkow; łączy wyrazy w zdaniu i zdania za pomocą spojnikow,

stosuje wypowiedzenia wykrzyknikowe),

– składni (rozrożnia zdanie i rownoważnik zdania; ma świadomość logicznej

budowy wypowiedzenia pojedynczego i z pomocą nauczyciela dokonuje

jego rozbioru logicznego; określa formę gramatyczną wyrazow w zdaniu,

odrożnia zdanie złożone wspołrzędnie od zdania złożonego podrzędnie),

_ świadomie wzbogaca zasob własnego słownictwa o przysłowia, powiedzenia,

frazeologizmy itp.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, ktory:

SŁUCHANIE

_ świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej przez uważne słuchanie

wypowiedzi innych jej uczestnikow,

_ żywo reaguje na wypowiedzi kolegow i nauczyciela, m.in. prosi o jej powtorzenie,

uzupełnienie, wyjaśnienie,

_ określa tematykę wysłuchanego utworu,

_ rozrożnia teksty o charakterze informacyjnym i perswazyjnym,

_ wybiera potrzebne informacje z wysłuchanego tekstu,

_ rozpoznaje kpinę i ironię jako wyraz intencji wypowiedzi.

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

_ podejmuje proby odczytania rożnych tekstow wspołczesnych i dawnych na

poziomie przenośnym,

_ wybiera z tekstu najważniejsze informacje,

_ określa nadawcę i adresata wypowiedzi,

_ nazywa rożne motywy postępowania bohaterow,

_ odczytując sens utworu, odwołuje się do podstawowych wartości, takich jak

przyjaźń, wierność, patriotyzm,

_ nazywa cechy liryki jako rodzaju literackiego, identyfikuje je w tekście

poetyckim,

_ określa osobę mowiącą w wierszu,

_ nazywa podstawowe środki wyrazu artystycznego wypowiedzi, potrafi wskazać

w tekście epitet, przenośnię, porownanie,

_ wyodrębnia w tekście obrazy poetyckie,

_ rozrożnia takie gatunki poezji, jak psalm, pieśń, hymn,

_ identyfikuje elementy świata przedstawionego w utworze,

_ odrożnia fikcję literacką od rzeczywistości,

_ rozumie znaczenie terminow realizm i fantastyka,

_ odrożnia cechy gatunkowe noweli, powieści, opowiadania,

_ podaje przykłady utworow należących do literatury dydaktycznej,

_ zna cechy literatury dydaktycznej, wymienia cechy bajki i ballady,

_ zna cechy dramatu jako gatunku literackiego i rozumie podstawowe terminy

związane z dramatem,

_ wyszukuje potrzebne informacje w encyklopedii, słowniku ortograficznym,

języka polskiego, wyrazow bliskoznacznych i wyrazow obcych,

_ wyszukuje informacje w spisie treści, indeksie i przypisach,

_ odróżnia teksty publicystyczne od innych tekstów,

_ wyszukuje informacje w tekście popularnonaukowym oraz prawnym,

_ rozpoznaje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie prasowej,

_ identyfikuje symbole występujące w malarstwie,

_ dostrzega funkcje środkow pozajęzykowych w sztuce teatralnej i filmie,

_ rozumie rolę reżysera, aktora, scenografa, charakteryzatora w procesie powstawania

filmu i przedstawienia teatralnego,

_ rozpoznaje związki między dziełem literackim a plastycznym,

_ wskazuje elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim,

_ odrożnia teksty groteskowe od innego rodzaju utworow.

MÓWIENIE

_ wypowiadając się, podejmuje temat, wyraża własne zdanie i podaje argumenty

na poparcie własnego stanowiska,

_ zachowuje trojdzielną kompozycję dłuższej wypowiedzi,

_ dba o poprawność językową i stylistyczną,

_ stara się stosować do zasad poprawnej wymowy oraz norm dotyczących

akcentowania wyrazow i zdań,

_ rozrożnia środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych

i nieoficjalnych sytuacjach mowienia,

_ uczestniczy w dyskusji zgodnie z zasadami kultury,

_ dobierając odpowiednie słownictwo, opisuje wygląd postaci, przedmiotu,

krajobraz, sytuację,

_ płynnie opowiada treść utworu jedno- i wielowątkowego,

_ streszcza tekst literacki i popularnonaukowy według wcześniej przygotowanego

planu,

_ opisuje cechy postaci fikcyjnej,

_ nazywa uczucia własne i bohaterow literackich,

_ dostrzega zjawisko brutalności słownej, kłamstwo i manipulację,

_ wygłasza z pamięci tekst poetycki i stosuje się do zasad interpunkcji oraz

intonacji zdaniowej,

_ wywiązuje się z zaplanowanych zadań związanych z przygotowaniem inscenizacji

wybranego utworu,

_ uczestniczy w omowieniu recytacji własnej i kolegow.

PISANIE

_ pisze na temat, starając się zachować przejrzystą kompozycję logicznej

i spojnej wypowiedzi,

_ stosuje akapity,

_ stara się zachować poprawność językową tworzonego tekstu,

_ wykazuje dbałość o estetykę zapisu oraz poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,

_ uzasadnia swoje zdanie,

_ redaguje opis postaci, krajobrazu, list prywatny, kartkę z dziennika, notatkę,

streszczenie, zaproszenie, ogłoszenie, przepis kulinarny,

_ pisze opowiadanie odtwórcze i opowiadanie twórcze z dialogiem,

_ stosuje narrację pierwszo- i trzecioosobową,

_ opisuje postaci fikcyjne i rzeczywiste,

_ z pomocą nauczyciela opisuje dzieło malarskie,

_ układa tekst o trojdzielnej kompozycji, w ktorym uzasadnia własne zdanie,

_ zna słownictwo oceniające i wyrazy modalne precyzujące stosunek piszącego

do wyrażanych treści.

NAUKA O JĘZYKU

_ stosuje wiedzę językową w zakresie:

– fonetyki (wymienia narządy mowy; rozumie rożnicę między głoską a literą,

identyfikuje samogłoski i społgłoski, głoski dźwięczne, bezdźwięczne, ustne,

nosowe; zna funkcje głoski i; wskazuje zjawisko upodobnień pod względem

dźwięczności i uproszczeń grup społgłoskowych),

– słowotworstwa i słownictwa (rozpoznaje wyrazy podzielne i niepodzielne słowotworczo;

wskazuje podstawę słowotworczą, formant, rdzeń; rozpoznaje

wyrazy należące do tej samej rodziny wyrazow, odrożnia wyrazy pokrewne

od bliskoznacznych; stara się prawidłowo zapisywać przedrostki zakończone

w pisowni na literę będącą odpowiednikiem społgłoski dźwięcznej),

– fleksji (rozpoznaje odmienne i nieodmienne części mowy; poprawnie zapisuje

nazwy własne; stara się używać poprawnych form rzeczownikow, przymiotnikow,

liczebnikow, zaimkow; rozrożnia zaimki rzeczowne, przymiotne,

przysłowne, liczebne; łączy wyrazy w zdaniu i zdania za pomocą spojnikow,

stosuje właściwą interpunkcję w wypowiedzeniach),

– składni (dokonuje rozbioru logicznego i gramatycznego zdania; rozrożnia

zdanie i rownoważnik zdania; rozumie rożnicę między zdaniem złożonym

wspołrzędnie i podrzędnie; zna typy tych zadań, stara się stosować do zasad

interpunkcji),

_ zna sposoby wzbogacania zasobu własnego słownictwa.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, ktory:

SŁUCHANIE

_ słucha i rozumie wypowiedzi kolegow oraz nauczyciela, dzięki czemu uczestniczy

w sytuacji komunikacyjnej,

_ słucha nagrań recytacji utworow poetyckich i prozatorskich oraz dostrzega

środki wyrazu artystycznego tekstu,

_ selekcjonuje informacje z wysłuchanego tekstu,

_ analizuje i rozpoznaje intencję nadawcy wysłuchanego utworu.

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

_ płynnie czyta teksty wspołczesne i dawne, stosując się do zasad poprawnej

interpunkcji, akcentowania i intonacji,

_ odczytuje tekst na poziomie przenośnym,

_ określa funkcję przeczytanego tekstu,

_ określa nadawcę i odbiorcę wypowiedzi,

_ wyjaśnia tytuł utworu,

_ wyjaśnia motywy postępowania bohaterow, ocenia ich zachowania i postawy

w odniesieniu do ogolnie przyjętych zasad moralnych,

_ dostrzega perswazję i wartościowanie w czytanym tekście,

_ określa cechy liryki jako gatunku literackiego i ilustruje je przykładami

z tekstu,

_ określa funkcję środkow artystycznego wyrazu, takich jak epitet, porownanie,

przenośnia, wyraz dźwiękonaśladowczy, pytanie retoryczne,

_ samodzielnie wyodrębnia i omawia obrazy poetyckie w utworze,

_ rozpoznaje i wskazuje cechy gatunkowe psalmu, pieśni i hymnu,

_ analizuje elementy świata przedstawionego w utworze,

_ posługuje się terminami realizm i fantastyka, adaptacja filmowa i adaptacja

teatralna,

_ uzasadnia przynależność gatunkową powieści, noweli, opowiadania,

_ wskazuje w balladzie elementy typowe dla rożnych rodzajow literackich,

_ posługuje się terminami związanymi z dramatem jako rodzajem literackim,

_ wyszukuje potrzebne informacje z encyklopedii i słownikow (ortograficznego,

języka polskiego, wyrazow bliskoznacznych, wyrazow obcych),

_ wybiera niezbędne informacje ze spisu treści, indeksu, przypisow,

_ uzasadnia przynależność tekstu prasowego do publicystyki,

_ wyszukuje i porownuje informacje w rożnych tekstach, m.in. popularnonaukowych

i prawnych,

_ analizuje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie prasowej,

_ analizuje treść symbolu występującego w malarstwie,

_ określa funkcję pozajęzykowych środkow wyrazu w sztuce filmowej i teatralnej,

_ określa rolę reżysera, aktora, scenografa, charakteryzatora w procesie powstawania

filmu lub przedstawienia teatralnego,

_ wyjaśnia związki między dziełem literackim a plastycznym,

_ probuje omowić elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim,

_ nazywa elementy groteski w utworze.

MÓWIENIE

_ płynnie mowi na podany temat, starając się zachować zasady poprawności

językowej i stylistycznej,

_ stara się mowić logicznie i spojnie,

_ wyraźnie i poprawnie wymawia wyrazy, akcentuje wyrazy i zdania,

_ uzasadnia własne zdanie za pomocą rzeczowych argumentow,

_ dobiera środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych

i nieoficjalnych sytuacjach mowienia,

_ aktywnie uczestniczy w dyskusji,

_ tworzy opis postaci, krajobrazu, sytuacji,

_ opowiada treść utworu,

_ charakteryzuje postać fikcyjną,

_ opisuje uczucia własne i bohaterow literackich,

_ wystrzega się brutalności słownej, kłamstwa i manipulacji w wypowiedzi

ustnej,

_ aktywnie uczestniczy w przygotowaniu planu inscenizacji wybranego utworu

oraz w jego realizacji,

_ ocenia recytację własną i kolegow.

PISANIE

_ pisze wypowiedź logiczną i spojną o trojdzielnej kompozycji, starając się

zachować zasady poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej,

_ tworzy tekst wyrażający intencje nadawcy, na przykład prośby i przeprosiny,

_ uzasadnia własne zdanie za pomocą odpowiednich argumentow,

_ redaguje opis, rozprawkę, charakterystykę postaci, kartkę z pamiętnika,

recenzję, sprawozdanie, notatkę w postaci tekstu ciągłego, tabeli, wykresu,

mapy pamięci, planu oraz pisma użytkowe, takie jak instrukcje i przepisy,

_ probuje przekształcić tekst epicki na scenopis filmowy.

NAUKA O JĘZYKU

_ umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie:

– fonetyki (omawia proces powstawania głosek; omawia rożnicę między

głoską a literą; dostrzega funkcje głoski i; rozrożnia samogłoski, społgłoski,

głoski dźwięczne, bezdźwięczne, nosowe, ustne; dostrzega związek cech

artykulacyjnych głoski ze znaczeniem wyrazu; zna mechanizm powstawania

upodobnień pod względem dźwięczności i uproszczeń grup społgłoskowych;

stara się poprawnie zapisywać wyrazy z głoskami nosowymi i z upodobnieniem

pod względem dźwięczności),

– słowotworstwa i słownictwa (porownuje wyrazy podzielne i niepodzielne

słowotwórczo; wskazuje podstawę słowotwórczą, formant, rdzeń; tworzy

rodziny wyrazow; posługuje się wyrazami bliskoznacznymi w celu uniknięcia

powtorzeń w tekście; rozumie rożnicę między znaczeniem realnym a strukturalnym

wyrazu; prawidłowo zapisuje przedrostki zakończone w pisowni

na literę będącą odpowiednikiem społgłoski dźwięcznej),

– fleksji (rozpoznaje odmienne i nieodmienne części mowy; prawidłowo używa

czasownikow wziąć, iść, rozumieć, umieć, lubić; prawidłowo używa rożnych

form rzeczownikow, przymiotnikow, liczebnikow; poprawnie stosuje rzeczownik

z określającymi go przymiotnikami; rozrożnia liczebniki głowne,

porządkowe, zbiorowe, ułamkowe; rozrożnia zaimki rzeczowne, przymiotne,

przysłowne, liczebne; stosuje zaimki w tekście w celu usunięcia zbędnych

powtorzeń wyrazowych; łączy wyrazy w zdaniu i zdania za pomocą rożnych

spojnikow; stara się poprawnie zapisywać partykułę nie i by z rożnymi

częściami mowy; określa funkcję wykrzyknika w wypowiedziach),

– składni (dokonuje rozbioru logicznego i gramatycznego zdania; rozrożnia

rodzaje zdań złożonych wspołrzędnie i podrzędnie; poprawnie stosuje

interpunkcję w zdaniach złożonych),

_ wskazuje sposoby wzbogacania zasobu słownikowego języka.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, ktory:

SŁUCHANIE

_ słucha i rozumie wypowiedzi kolegow oraz nauczyciela jako aktywny uczestnik

sytuacji komunikacyjnej, zwłaszcza w czasie pracy w grupie,

_ słucha nagrań recytacji utworow poetyckich i prozatorskich oraz dostrzega

i ocenia zabiegi związane z prezentacją walorow artystycznych tekstu,

_ wykorzystuje informacje wybrane z wysłuchanego tekstu,

_ interpretuje wysłuchany tekst, uwzględniając intencję jego nadawcy.

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

_ płynnie czyta teksty wspołczesne i dawne, stosując się do zasad poprawnej

interpunkcji, akcentowania, intonacji oraz uwzględnia budowę wersyfikacyjną,

a także organizację rytmiczną utworu poetyckiego,

_ probuje interpretować głosowo czytany lub wygłaszany z pamięci tekst,

_ odczytuje tekst na poziomie przenośnym i symbolicznym,

_ wartościuje zachowania i postawy bohaterow, uwzględniając motywy ich

postępowania i odwołując się do ogolnie przyjętych zasad moralnych,

_ ustosunkowuje się do rożnych sposobow oddziaływania tekstu na odbiorcę,

takich jak perswazja, manipulacja itp.,

_ na podstawie wybranych utworow omawia cechy liryki jako rodzaju literackiego,

_ określa funkcję środkow artystycznego wyrazu, a zwłaszcza symbolu i alegorii,

_ analizuje obrazy poetyckie w utworze,

_ na wybranych przykładach analizuje cechy gatunkowe psalmu, pieśni, hymnu,

ballady, powieści, opowiadania, noweli,

_ analizuje zależności między elementami konstrukcyjnymi świata przedstawionego

w utworze,

_ korzysta z encyklopedii i słownikow (ortograficznego, języka polskiego,

wyrazow bliskoznacznych, wyrazow obcych),

_ samodzielnie korzysta ze spisu treści, indeksu, przypisow,

_ posługuje się informacją wyszukaną w rożnych tekstach, a zwłaszcza popularnonaukowych

i prawnych,

_ probuje interpretować językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie

prasowej,

_ interpretuje symbole występujące w malarstwie,

_ analizuje funkcję pozajęzykowych środkow wyrazu w sztuce filmowej i teatralnej,

_ porownuje dzieło literackie i plastyczne, dostrzega i analizuje związki między

nimi,

_ analizuje elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim,

_ wyrożnia elementy groteskowe w utworze.

MÓWIENIE

_ podejmuje temat w wypowiedziach logicznych, spojnych, uporządkowanych

i poprawnych pod względem językowym oraz stylistycznym,

_ wykazuje się wyraźną i poprawną wymową oraz przestrzega zasad poprawnego

akcentowania wyrazow i zdań,

_ udowadnia swoje racje za pomocą rzeczowych argumentow ułożonych w logiczny

wywod,

_ aktywnie uczestniczy w dyskusji, używając środkow językowych wyrażających

stosunek mowiącego do przedstawianych treści i nawiązując do wypowiedzi

przedmowcow, podejmuje proby prowadzenia dyskusji,

_ posługując się bogatym słownictwem, tworzy opis postaci, krajobrazu, sytuacji,

_ barwnie opowiada treść utworu,

_ charakteryzując postać fikcyjną, ocenia i wartościuje jej zachowania i postawy

w odniesieniu do ogolnie przyjętych norm moralnych,

_ analizuje uczucia własne i bohaterow literackich,

_ probuje interpretować głosowo wygłaszany tekst, m.in. przez prawidłowe

stosowanie pauz w tekście zawierającym przerzutnie,

_ aktywnie i tworczo uczestniczy w przygotowaniu inscenizacji wybranego

utworu,

_ krytycznie, rzeczowo omawia oraz ocenia recytację własną i kolegow.

PISANIE

_ pisze wypowiedzi logiczne, spojne i przejrzyste pod względem kompozycyjnym

i poprawne pod względem językowym, stylistycznym, ortograficznym

oraz interpunkcyjnym,

_ dobierając odpowiednie słownictwo, tworzy tekst wyrażający intencje nadawcy,

_ posługuje się odpowiednimi argumentami i przykładami w celu uzasadnienia

własnego zdania,

_ posługując się bogatym słownictwem, redaguje rożne formy wypowiedzi, m.in.

rozprawkę, recenzję i notatkę (rożnorodne postaci) oraz pisma użytkowe,

_ w sposob tworczy przekształca tekst epicki na scenopis filmowy.

NAUKA O JĘZYKU

_ sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie:

– fonetyki (omawia proces powstawania głosek i rolę poszczegolnych narządow

mowy; objaśnia rożnicę między głoską a literą; określa funkcję

głoski i; rozrożnia samogłoski, społgłoski, głoski dźwięczne, bezdźwięczne,

nosowe, ustne, wyjaśnia mechanizm powstawania upodobnień pod względem

dźwięczności i uproszczeń grup społgłoskowych; prawidłowo zapisuje

wyrazy z głoską nosową i z upodobnieniem pod względem dźwięczności),

– słowotworstwa i słownictwa (klasyfikuje wyrazy podzielne i niepodzielne

słowotworczo; analizuje budowę słowotworczą wyrazu; tworzy rodziny

wyrazow; posługuje się wyrazami bliskoznacznymi w celu doskonalenia stylu

wypowiedzi ustnych i pisemnych; omawia znaczenie realne oraz strukturalne

wyrazow; prawidłowo zapisuje przedrostki zakończone w pisowni na literę

będącą odpowiednikiem społgłoski dźwięcznej),

– fleksji (klasyfikuje odmienne i nieodmienne części mowy; prawidłowo używa

form czasownikow, rzeczownikow, przymiotnikow, liczebnikow, zaimkow

i świadomie stosuje je dla wzbogacania tworzonego tekstu; prawidłowo

zapisuje przyimki złożone i wyrażenia przyimkowe, partykuły nie i by

z rożnymi częściami mowy; prawidłowo używa spojnikow i stosuje się do

zasad interpunkcji),

– składni (samodzielnie dokonuje analizy logicznej i gramatycznej zdania,

posługuje się rożnego rodzaju typami zdań złożonych wspołrzędnie i podrzędnie;

wykazuje dbałość o poprawną interpunkcję zdania złożonego),

_ objaśnia sposoby wzbogacania zasobu własnego słownictwa.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

SŁUCHANIE

_ słucha i rozumie wypowiedzi kolegow i nauczyciela jako aktywny uczestnik

rożnych sytuacji mowienia w czasie zajęć lekcyjnych,

_ odczytuje i interpretuje zabiegi związane z prezentacją walorow artystycznych

nagrania wzorcowej recytacji,

_ analizuje i wykorzystuje w nowych sytuacjach dydaktycznych informacje

wybrane z wysłuchanego tekstu.

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

_ czyta rożne teksty (zarowno wspołczesne, jak i dawne, przewidziane w programie

nauczania oraz spoza niego) na poziomie dosłownym, przenośnym

i symbolicznym,

_ samodzielnie interpretuje teksty pisane i inne teksty kultury, uwzględniając

intencję nadawcy oraz konteksty niezbędne do interpretacji,

_ praktycznie wykorzystuje informacje wybrane z tekstu literackiego, popularnonaukowego,

naukowego czy prawnego,

_ krytycznie ocenia i wartościuje treści, zachowania i postawy przedstawione

w utworach w odniesieniu do systemu moralnego i etycznego.

MÓWIENIE

_ samodzielnie buduje spojne, logiczne, rzeczowe wypowiedzi na podany temat,

w ktorych przedstawia własne stanowisko, lub za pomocą popartych przykładami

argumentow uwzględniających rożne konteksty kulturowe dowodzi

przyjętych racji,

_ aktywnie uczestniczy w dyskusji jako dyskutant lub przewodniczący, rzeczowo

przedstawia swoje stanowisko, przedstawia wnioski,

_ interpretuje głosowo wygłaszany z pamięci lub czytany tekst,

_ planuje zadania grupowe oraz podejmuje zadania wymagające kreatywności

i zaangażowania,

_ oceniając pracę innych, przedstawia krytyczną, rzeczową refleksję wynikającą

z wnikliwej analizy wykonanych zadań i erudycji polonistycznej.

PISANIE

_ pisze wypowiedzi ciekawe pod względem sposobu ujęcia tematu, w ktorych

wykazuje się szczegolną dbałością o poprawność językową, bezbłędny zapis,

logiczną kompozycję,

_ tworzy oryginalne notatki, posługując się bogatym słownictwem, redaguje

dłuższe formy wypowiedzi, takie jak recenzja czy rozprawka,

_ podejmuje proby własnej tworczości literackiej.

NAUKA O JĘZYKU

_ świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych

programem nauczania fonetyki, słowotworstwa, fleksji, składni oraz

wiedzy o języku jako tworze społecznym,

_ samodzielnie poszerza wiedzę językową.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY
OFICJALNA STRONA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
DZIAŁALNOŚĆ GIMNAZJUM NR 2

SZKOŁA PARTNERSKA
DANE TELEADRESOWE


Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim im. Ziemi Wodzisławskiej

ul. 26 Marca 66
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32-455-37-36
e-mail: gim2@wodzislaw-slaski.pl

Październik 2017
P W Ś C P S N
« Kwi    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031