Szkolny program wychowania fizycznego

 

 Znowelizowany program nauczania wychowania fizycznego – Joanna Królikowska, Dawid Mika – POBIERZ TUTAJ

Zmodyfikowany szkolny program wychowania fizycznego dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim

 

Celem kształcenia w zakresie wychowania fizycznego w czasie III etapu edukacyjnego (gimnazjum) jest dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem, w szczególności:

1) umiejętność oceny własnej sprawności fizycznej i przebiegu rozwoju fizycznego w okresie dojrzewania;

2) gotowość do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej oraz ich organizacji;

3) zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem;

4) umiejętności osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu.

 

Treści nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum obejmują:

 1. Diagnozę sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego.
 2. Trening zdrowotny.
 3. Sporty całego życia i wypoczynek.
 4. Bezpieczną aktywność fizyczną i higienę osobistą.
 5. Sport.

6.Taniec.

 1. Edukację zdrowotną.
 • Każda grupa ćwiczebna w porozumieniu z nauczycielem, adekwatnie do warunków lokalowych i kadrowych oraz bazy sportowej szkoły, może dokonać wyboru zajęć z konkretnej spośród podanych form aktywności w ramach jednej lub dwóch godzin wychowania fizycznego. Planowa realizacja danych zajęć musi odbywać się regularnie i nie może trwać krócej niż jeden semestr. Oceny uzyskane w czasie zajęć do wyboru są równoważne ocenom uzyskanym w zajęciach zgodnych z ogólnym programem szkolnym wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 2. Uczniowie dokonują wyboru powyższych zajęć za zgodą rodziców.

 

Zajęcia do wyboru: sportowe, rekreacyjne, taneczne, turystyczne.

 • Na edukację zdrowotną przeznaczonych jest 30 godzin w całym cyklu kształcenia w gimnazjum. Realizację treści edukacji zdrowotnej nauczyciel wpisuje do dziennika kolorem zielonym.

 

Kończąc gimnazjum uczeń powinien:

 1. W zakresie diagnozy sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego:

1)      wykonać wybrany przez siebie zestaw prób do oceny wytrzymałości, siły i gibkości;

2)      ocenić poziom własnej aktywności fizycznej;

3)      wyjaśnić, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania płciowego;

4)      wymienić przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni.

 

 1. W zakresie treningu zdrowotnego:

1)      omówić zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku fizycznego;

2)      wskazać korzyści z aktywności fizycznej w terenie;

3)      omówić korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej w kolejnych okresach życia człowieka;

4)      przeprowadzić rozgrzewkę;

5)      opracować i zademonstrować zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu    oraz kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała;

6)      opracować rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym;

7)      zaplanować i wykonać prosty układ gimnastyczny;

8)      wybrać i pokonać trasę crossu.

 

III.            W zakresie sportów całego życia i wypoczynku:

1)      stosować w grze: odbicie piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend i bekhend, zwody;

2)      ustawić się prawidłowo na boisku w ataku i obronie;

3)      wymienić miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do aktywności fizycznej.

 

 1. W zakresie bezpiecznej aktywności fizycznej i higieny osobistej:

1)      wymienić najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omówić sposoby zapobiegania im;

2)      wskazać zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu;

3)      zademonstrować ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze;

4)      wyjaśnić wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania.

 

 1. W zakresie sportu:

1)      zaplanować szkolne rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i „każdy z każdym”;

2)      pełnić rolę organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych;

3)      wyjaśnić, co symbolizują flaga i znicz olimpijski;

4)      stosować zasady „czystej gry” (nie wykorzystywać przewagi losowej),

5)      wykazać umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki.

 

 1. W zakresie tańca:

1)      opracować i wykonać indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ tańca.

 

VII.            W zakresie edukacji zdrowotnej:

1)      wyjaśnić, czym jest zdrowie; wymienić czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie oraz wskazać te, na które może mieć wpływ;

2)      wymienić zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnić, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia;

3)      zidentyfikować swoje mocne strony, zaplanować sposoby ich rozwoju oraz mieć świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować;

4)      omówić konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami;

5)      omówić sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny;

6)      omówić znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci;

7)      wyjaśnić, w jaki sposób może dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne;

8)      wyjaśnić, co oznacza zachowanie asertywne i podać jego przykłady;

9)      omówić szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych;

10)  wyjaśnić, dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych.

 

Stopień realizacji programu w zakresie gier sportowych jest uwarunkowany możliwościami danej grupy.

 

 

 

 

 

 

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 2

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego (także techniki, muzyki, plastyki) w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się    z obowiązków wynikających z tych zajęć.

( Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. Dz. U. nr 199, poz. 2046, § 7, )

 

Ze względu na indywidualne podejście do oceniania ucznia nie ustala się jednolitych kryteriów śródrocznej i rocznej oceny z wychowania fizycznego.

 

Ocenie poddawane są:

 

 1. Umiejętności ruchowe i wiadomości

 

Skala ocen 1- 6

 1. Ocenie podlegają umiejętności ruchowe nabywane w cyklu kształcenia.
 2. Z poszczególnych sprawdzianów zwolnione mogą być osoby posiadające przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych (potwierdzone przez lekarza i higienistkę szkolną).
 3. Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie (nieobecność, złe samopoczucie), zobowiązany jest do jego uzupełnienia w ciągu 2 tygodni.
 4. Uczeń, który przystąpił aktywnie do sprawdzianu otrzymuje co najmniej ocenę dopuszczającą.
 5. Nauczyciel ma prawo kontrolować zdobyte w trakcie kształcenia wiadomości z zakresu

kultury fizycznej w formie obserwacji, przydzielania zadań (np. sędziowanie, przeprowadzanie rozgrzewek) oraz w formie pisemnej.

 

 1. Uczestnictwo w zajęciach, aktywność i społeczne zaangażowanie (postawa wobec kultury fizycznej)

 

 1. Aktywnie w lekcji w-f uczestniczyć mogą jedynie osoby odpowiednio przygotowane do zajęć:

ü posiadające sportowe obuwie zmienne

ü przebrane w strój sportowy (koszulka typu T – Shirt, krótkie spodenki, getry, dres )

ü nie posiadające na sobie żadnej biżuterii (typu kolczyki, łańcuszki, zegarki itp.)

 

 1. Aktywnie w lekcji nie uczestniczy uczeń:

ü posiadający zwolnienie lekarskie (jeśli jest na dłuższy okres czasu musi być potwierdzone przez lekarza)

ü posiadający zwolnienie od rodziców (sporadycznie)

ü nieprzygotowany do zajęć (brak odpowiedniego stroju lub obuwia) – nauczyciel może zadecydować o udziale tegoż ucznia w ćwiczeniach za wyjątkiem gier sportowych, sprawdzianów i testów

ü zgłaszający nieprzygotowanie do zajęć z dowolnego powodu (nie więcej niż 1 raz w semestrze)

 

 1. Prawidłową postawę wobec kultury fizycznej wykazuje uczeń, który:

ü pomaga słabszym

ü stosuje pozytywny i mobilizujący doping

ü jest zdyscyplinowany

ü wykazuje ambicję w kształtowaniu własnej sprawności fizycznej i doskonaleniu umiejętności

ü dba o sprzęt sportowy

ü dba o higienę osobistą

ü nie uchyla się od reprezentowania klasy lub szkoły w zawodach sportowych

 

 1. Ocena za uczestnictwo, aktywność i postawę wobec kultury fizycznej dokonywana jest pod koniec każdego miesiąca.

Bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który w pełni aktywnie uczestniczył w lekcjach w danym miesiącu

Dobry – otrzymuje uczeń, który jeden raz w danym miesiącu nie ćwiczył z nieusprawiedliwionego powodu

Dostateczny – otrzymuje uczeń, który dwa razy w danym miesiącu nie ćwiczył z nieusprawiedliwionego powodu

Dopuszczający – otrzymuje uczeń, który trzy razy w danym miesiącu nie ćwiczył z nieusprawiedliwionego powodu

Niedostateczny – otrzymuje uczeń, który cztery razy w danym miesiącu nie ćwiczył z nieusprawiedliwionego powodu. Za każdy kolejny nieusprawiedliwiony brak aktywnego uczestnictwa w lekcji uczeń otrzymuje każdorazowo ocenę niedostateczną.

 

 1. Ocena miesięczna za aktywność może być podniesiona (również do celującej) za:

ü szczególne zaangażowanie podczas zajęć obowiązkowych

ü przeprowadzenie rozgrzewki

ü sędziowanie rozgrywek, meczów, gier szkolnych

ü udział w rozgrywkach sportowych na terenie szkoły

ü reprezentowanie szkoły w rozgrywkach na terenie miasta

ü uczęszczanie na ponadobowiązkowe zajęcia sportowe

ü propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia (gazetki ścienne, udział w konkursach itp.)

ü przeprowadzenie prac porządkowych na obiektach sportowych

ü szczególnie wyróżniającą się postawę wobec kultury fizycznej

 

 1. Ocena miesięczna za aktywność może być obniżona za:

ü notoryczne nieprzestrzeganie dyscypliny

ü brak dbałości o sprzęt sportowy

ü nieodpowiednie zachowania wobec innych uczniów

ü łamanie przepisów bezpieczeństwa obowiązujących podczas zajęć

ü podejmowanie działań grożących zdrowiu i życiu własnemu i innych

ü brak higieny osobistej

 

III. Kontrola i ocena cech motorycznych, sprawności kondycyjnych i koordynacyjnych (oceny w oparciu o tabele wyników) pełni rolę diagnostyczną i informacyjną. Nie może być ona podstawowym czynnikiem śródrocznej i końcoworocznej oceny z wychowania fizycznego.

 

 

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Z KLAS I – III – POBIERZ

DZIENNIK ELEKTRONICZNY
OFICJALNA STRONA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
DZIAŁALNOŚĆ GIMNAZJUM NR 2

SZKOŁA PARTNERSKA
DANE TELEADRESOWE


Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim im. Ziemi Wodzisławskiej

ul. 26 Marca 66
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32-455-37-36
e-mail: gim2@wodzislaw-slaski.pl

Październik 2017
P W Ś C P S N
« Kwi    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031